Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Close GDPR info
Menu główne
27 września 2018

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – nabór wniosków

W dniach 15.10.2018 r. – 13.11.2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operację typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel w całym kraju wynosi 1,98 mld zł. W 2017 r. przeprowadzono pierwszy nabór w ramach przedmiotowej operacji, przewidziany dla całego kraju, jednakże od tego czasu wprowadzono kilka istotnych i zarazem korzystnych, z punktu widzenia beneficjenta, zmian.

 

O pomoc, w formie jednorazowej premii w wysokości 100 tys. zł, może ubiegać się osoba fizyczna:

1)      rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
 • ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (czyli nie tylko z mocy ustawy, ale również na wniosek - z gospodarstw mniejszych niż 1 ha przeliczeniowy), nieprzerwalnie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (poprzednio były to minimum 24 miesiące). Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

2)      beneficjent, lub małżonek beneficjenta poddziałania"Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa (do tej pory małżonkowie beneficjentów nie mogli ubiegać się o wsparcie).

 

Z przedmiotowej premii nie mogą skorzystać osoby, które uzyskały pomoc finansową:

 • na operacje typu: „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” oraz  „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, objętych PROW 2014-2020,
 • w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych PROW 2007-2013.

 

Pomoc może zostać przyznana, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba fizyczna o nią się ubiegająca, jest położone w miejscowości na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (w obu przypadkach z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). W przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością decyduje miejsce zamieszkania osoby fizycznej ubiegającej się o premię (jw.). Ponadto, pomoc przyznaje się jeżeli osobie fizycznej lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W stosunku do zeszłego roku zniesiono wymóg wykazania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego nie większej niż 15 000 euro (dotychczasowo osoby fizyczne pracujące w większych gospodarstwach były wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie).

 

Premię można uzyskać na rozpoczęcie aż 410 różnych rodzajów działalności gospodarczych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Minimum 70% przyznanej premii musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe - zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz środków transportu (za wyjątkiem samochodu przeznaczonego do działalności zarobkowej  w zakresie drogowego transportu towarowego; w poprzednim naborze nie było możliwości zakupu środków transportu). Za wydatki kwalifikowane uznawane będą wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności musi zostać utworzone co najmniej jedno miejsce pracy.

 

Aby ubiegać się o przyznanie przedmiotowej pomocy finansowej należy, w wyznaczonym terminie, złożyć wymagany komplet dokumentów do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór biznesplanu oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy oraz do wniosku o płatność, wraz z instrukcjami ich wypełniania, dostępne są pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html

 

Przedmiotowa pomoc jest przyznawana według sumy uzyskanych punktów (od największej), na podstawie kryteriów wyboru, przy czym suma uzyskanych punktów uprawniająca do otrzymania premii musi wynosić co najmniej 4 (w stosunku do poprzedniego naboru zmodyfikowano system przyznawania punktów rankingowych). Punkty będzie można uzyskać m.in. gdy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie miał nie więcej niż 40 lat lub gdy podmiot jest beneficjentem lub małżonkiem beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Pod uwagę będzie brana również innowacyjność podejmowanej działalności gospodarczej i ilość nowo utworzonych miejsc pracy, skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, jak również posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

 

Pomoc wypłacana będzie w dwóch ratach – 80 tys. zł w monecie, gdy beneficjent spełni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 tys. zł po realizacji biznesplanu. W tej sytuacji beneficjent będzie zobowiązany do złożenia dwóch osobnych wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Pierwszy wniosek o płatność należy złożyć  w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, natomiast drugi nie później niż do dnia upływu dwóch lat, licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wypłaty obu rat nastąpią w terminie 90 dni licząc od dnia złożenia wniosku o płatność. Beneficjent powinien prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą co najmniej 3 lata od dnia wypłaty drugiej raty pomocy (poprzednio okres ten wynosił 5 lat).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1196, z późn. zm.).

 

Paulina Mrowczyk-Madeja, dn. 24.09.2018 r.

 

[https://www.gov.pl/rolnictwo/premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej1]

[http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-wnioski-mozna-skladac-od-15-pazdzier.html]

[https://www.pit.pl/aktualnosci/nowosci-w-premii-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-932553]

[http://www.farmer.pl/finanse/latwiej-bedzie-o-premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej,77743.html]