Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Close GDPR info
Menu główne
04 grudnia 2018

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - nabór wniosków

W dniach 27.11.2018 r. – 28.12.2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” dla poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie to ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości. Jest to czwarty z kolei nabór wniosków, poprzednie były realizowane w 2016 r. (dwukrotnie) i 2017 r. W bieżącej edycji wprowadzono kilka istotnych, i zarazem korzystnych, z punktu widzenia beneficjenta, zmian.

Pomoc, w obecnym naborze, może zostać przyznana rolnikowi:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi (w ramach uczestnictwa w unijnych systemach jakości):
 • których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS), lub rejestru chronionych nazw pochodzenia (ChNP) i chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG),
 • objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • objęte systemem rolnictwa ekologicznego;
 • który nie korzystał ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla systemu jakości którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;
 • który nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz któremu kwota ta nie została przyznana w przypadku unijnego systemu rolnictwa ekologicznego;
 • który jest posiadaczem, co najmniej 1 ha użytków rolnych (rozumianych jako każdy obszar zajmowany przez grunty orne, trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe lub uprawy trwałe);
 • któremu została przyznana jednolita płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy, albo za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz który złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą;
 • który przystąpił co najmniej do jednego systemu jakości w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w  pierwszym/drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy (w poprzednich naborach wsparcie przysługiwało tylko rolnikom którzy dopiero przystępowali do systemu jakości).

Aby ubiegać się o przyznanie przedmiotowej pomocy finansowej należy, w wyznaczonym terminie, złożyć wniosek wraz z załącznikami do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wraz z instrukcjami ich wypełniania, dostępne są w siedzibach oddziałów terenowych KOWR oraz pod adresami:

http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-3-systemy-jakosci-produktow-rolnych-i-srodkow-spozywczych-poddzialanie-31-wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci.html

Rolnicy wytwarzający produkty, których nazwy zostały objęte systemami: gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS), chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG), ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, muszą złożyć osobny wniosek o przyznanie pomocy dla każdego produktu. Z kolei rolnicy prowadzący ekologiczną produkcję produktów rolnych muszą złożyć jeden, wspólny wniosek o przyznanie pomocy dla wszystkich produktów wytwarzanych w ramach tego systemu jakości.

 

Do wniosku o przyznanie pomocy, w przypadku rolników uczestniczących w unijnych systemach jakości takich jak: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności oraz ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, należy dołączyć:

 • pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w pierwszym/drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wydane przez jednostkę certyfikującą upoważnioną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności, albo
 • kopię wniosku o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją, złożonego do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w  pierwszym/drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Natomiast w przypadku rolników uczestniczących w systemie rolnictwa ekologicznego, do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w pierwszym/drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Ponadto, na etapie złożenia wniosku o przyznanie pomocy wymagane jest przekazanie:

 • oświadczenia, że wnioskodawca będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatnosci obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą,
 • pisemnego potwierdzenia członkostwa w grupie producentów, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, wydane przez tę grupę producentów, w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy – jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, ze jest członkiem takiej grupy,
 • kopii umowy o objęciu produkcji dobrowolnym ubezpieczeniem, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, że takie ubezpieczenie posiada, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej (o ile z zawartej umowy nie wynika, że została opłacona).

W obecnym naborze nie składa się oświadczenia o pozostawaniu rolnikiem aktywnym zawodowo.

Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

 • 3 200 zł - w przypadku unijnych systemów jakości, gdy nazwy wytwarzanych produktów zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • 3 000 zł - w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy wytwarzane produkty objęte są systemem rolnictwa ekologicznego.

Łączna wysokość pomocy nie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie. Okres wsparcia wynika z różnicy, wyrażonej w latach, pomiedzy datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy a datą przystąpienia do systemu jakosci – wynosi zatem odpowiednio 5, 4 bądź 3 lata.

Do kosztów kwalifikowanych operacji dla systemów jakości, objętych czwartym naborem, zalicza się:

 • koszt kontroli i uzyskania certyfikatu, w tym badań i analiz wykonanych w związku
  z kontrolą, po przeprowadzeniu której wydaje się  certyfikat lub świadectwo jakości, potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu ze specyfikacją.
 • koszt składki członkowskiej na rzecz grupy producentów realizujących działania związane z systemem jakości, na który składany jest wniosek o płatność, poniesiony
  w okresie pomocy,
 • koszty zakupu specjalistycznych publikacji związanych z prowadzeniem produkcji
  w zakresie systemu jakości, którego dotyczy wniosek o płatność.

Przedmiotowa pomoc jest przyznawana według sumy uzyskanych punktów (od największej), na podstawie kryteriów wyboru, przy czym suma uzyskanych punktów uprawniająca do jej otrzymania musi wynosić co najmniej 2. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa, w terminie 60 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, ustala kolejność przysługiwania pomocy, a następnie w terminie 7 dni podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej KOWR. Z kolei w terminie 60 dni od dnia podania ww. informacji o kolejności przysługiwania pomocy, Dyrektor oddziału terenowego KOWR wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy.  Wnioskodawca, aby uzyskać przedmiotowe wsparcie finansowe, w terminie 90 dni po każdym 12-miesięcznym okresie uczestnictwa w systemie jakości, musi złożyć kompletny wniosek o płatność do dyrektora oddziału terenowego KOWR (za dany okres). Następnie dyrektor ten, w terminie 60 dni od dnia złożenia ww. kompletnego wniosku o płatność, przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej. Wypłata środków finansowych następuje w terminie 60 dni, od dnia w którym decyzja administracyjna dotycząca przyznania płatności stała się ostateczna.

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1195 oraz  z  2017 r. poz. 1331 i 1662 oraz z 2018 r. poz. 1440).

 

Paulina Mrowczyk-Madeja, dn. 21.11.2018 r.

 

[http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci]

[http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-3-systemy-jakosci-produktow-rolnych-i-srodkow-spozywczych/poddzialanie-31-wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci.html]

[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001195/O/D20151195.pdf]

[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001331/O/D20171331.pdf]

[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001662/O/D20171662.pdf]

[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001440/O/D20181440.pdf]