Wiadomości

Konkurs „Mecenat Małopolski bis” - wnioski do 15.01.2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2018-2019 pn. „Mecenat Małopolski bis”.

1.W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
a) przybliżaniu i popularyzowaniu wybitnych dzieł muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych;
b) zachowaniu i ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
c) stwarzaniu warunków do pracy twórcom w sferze kultury i sztuki;
d) realizacji wartościowych projektów z zakresu świadomości kultury, sztuki oraz postaw otwartych i kreatywnych.

2. W ramach konkursu przewiduje się wspieranie wieloletnich, cyklicznych (realizowanych co najmniej od 3 lat lub 3 edycji) przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki służących:
1) rozwojowi kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
2) zachęcaniu do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych;
3) budowaniu partnerstw w działaniach artystycznych i twórczych, w tym partnerstw publiczno-społecznych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
4) zwiększaniu dostępu do treści kulturowych w przestrzeni publicznej i w cyberprzestrzeni;
5) efektywnemu wykorzystaniu kapitału kreatywnego i twórczego;
6) tworzeniu warunków wzmacniania tożsamości i znaczenia dziedzictwa kulturowego;
7) wspieraniu wytwarzania nowych i reinterpretowania zasobów kultury oraz upowszechniania wzorców partycypacji w kulturze poprzez działania artystyczne o znaczeniu co najmniej regionalnym;
8) kultywowaniu postaw otwartych, innowacyjnych, kreatywnych, budowaniu więzi międzypokoleniowych i międzynarodowego dialogu treści kultury;
9) wzmacnianiu pozycji twórców i aktywności twórczej poprzez realizację projektów artystycznych i kulturalnych o wybitnych walorach rozwojowych i promocyjnych, w tym poza regionem;
10) wzmacnianiu znaczenia kultury w rozwoju społecznym oraz gospodarczym regionu.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w okresie dwuletnim, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2018 r., a kończyć nie później niż 31.12.2019 r.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 150 000 zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 50 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

Do konkursu mogą przystąpić:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Szczegółowe informacje:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Zespół ds. dziedzictwa i aktywności kulturalnej
ul. Racławicka 56, Kraków
Tel: 12 63-03-476, 12 63-03-564, 12 63-03-437,  fax 12 63-03-341



| Opracowane przez Admin |