Wiadomości

Znakowanie żywności

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”, w przypadku gdy produkcja, uprawa lub hodowla, zbiory oraz dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo w przypadku mięsa wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z wejściem z dniem 1 stycznia 2017 r. w życie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która wprowadziła możliwość stosowania oznakowania „Produkt polski”. Powyższe przepisy określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „Produkt polski”. Przepisy określają, że produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych  na terenie Polski z uwzględnieniem, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki te nie są wytwarzane w kraju.
Produkty przetworzone, dla których można stosować oznakowanie „Produkt polski” muszą odpowiadać następującym wymaganiom:
1. ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”;
3. inne, niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu, który zamierza w oznakowaniu podać informację o spełnieniu powyższych kryteriów, może to zrobić poprzez umieszczenie informacji „Produkt polski” lub poprzez umieszczenie znaku  graficznego zawierającego tę informację. W przypadku umieszczenia informacji „Produkt polski” bez spełnienia powyższych kryteriów będą podlegały karze określonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.).
Wzór znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” określiły przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148).
Określenie wzoru znaku „produkt polski” umożliwi konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów spełniających kryteria określone w ustawie o jakości handlowej dla  informacji „Produkt polski” czyli wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.
W rozporządzeniu przyjęto prosty wzór znaku, który bardzo łatwo będzie konsumentom kojarzył się z krajowymi wyrobami – tło biało-czerwone, napis „Produkt polski” niestylizowany.
Znak graficzny zawierający informację „Produkt polski” ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.
Kolor czerwony we wszystkich elementach znaku ma spełniać wymagania dla „przestrzeni barwnej CMYK”, zgodnie z którymi procentowe wartości wynoszą:  cyjan – 0%, magenta – 100%, yellow – 100%, kolor czarny – 0%. Stosowanie oznakowania „Produkt polski” jest dobrowolne, jednakże wiąże się z konsekwencją przestrzegania przepisów określonych w ustawie. Jako element oznakowania podlega kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Anna Tobiasz
źródło: www.ijhars.gov.pl| Opracowane przez Admin |