Wiadomości

Nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwórstwo produktów rolnych od 5 lipca

Od 5 lipca do 3 sierpnia można składać wnioski w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

•    podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych załączniku 1 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.)  

•     podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;

•    nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;

•    jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;

•    posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

•    zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:

nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

•    producentami rolnymi,

•    grupami lub organizacjami producentów,

•    związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów

•    podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Zobowiązania tego nie nakłada się na podmioty przetwarzające miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego bądź wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działalności rolniczej.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 300 000 zł.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10tys. zł

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać wynosi 5.

Kryteria wyboru premiować będą:

•    innowacyjność operacji (5 pkt)

•    wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)  

•    inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),

•    uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);

•    przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),

•    operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem

(maksymalnie 4 pkt),

•    prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Zał. 1. Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej w zakresie których może zostać przyznana pomoc (POBIERZ)| Opracowane przez Admin |