Wydarzenia

Image descriptionSzkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Zagród Edukacyjnych

25 października 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla właścicieli Zagród Edukacyjnych, członków ich rodzin oraz osób zainteresowanych zarejestrowaniem swojej Zagrody Edukacyjnej w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

 

Szkolenie zorganizowano w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W szkoleniu wzięło udział 46 osób. Celem szkolenia było przygotowanie wszystkich uczestników do reagowania w sytuacjach nagłego wypadku oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne przeprowadzili doświadczeni ratownicy medyczni na co dzień pracujący w pogotowiu ratunkowym.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmował:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

2. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia.

3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia.

4. Zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna.

5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa: osoba dorosła, dziecko, niemowlak.

6. Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.

7. Zadławienia – pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci.

8. Urazy i skutki urazów – zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem, podtopienia, ukąszenia, użądlenia.

9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.

10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.

11. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serce, napad drgawek, udaru mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna.

W czasie zajęć praktycznych każdy z uczestników pod okiem ratownika mógł przeprowadzić resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomie osoby dorosłej oraz niemowlaka, udzielić pomocy osobie nieprzytomnej, nauczyć się obsługi urządzenia AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego).

 

 

 

 

 

Na zakończenie szkolenia pan Marek Kwiatkowski Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wręczył wszystkim uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.| Opracowane przez Admin |