Menu główne

Gospodarka wodno-ściekowa i odpady

Wdrażanie i obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ)

Według raportu Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, na rok 2015 nie osiągnęliśmy dobrego stanu wód powierzchniowych. Jak wiadomo rowy melioracyjne, strumienie, potoki i rzeki stanowią zlewnie, a ich obecny stan czystości wskazuje na naszą postawę względem środowiska w którym żyjemy. Jednym ze źródeł wiedzy na poziomie regionalnym opisującym bieżącą sytuację w zakresie jakości rzek, jest ocena stanu tzw. jednolitych części wód powierzchniowych w Małopolsce (JCWP).

Zagospodarowanie odpadów w Polsce, część 2

Poprawa wskaźnika recyklingu jest możliwa przy większym zaangażowaniu sił i środków jakie przewiduje prawodawstwo krajowe, w oparciu o rozwiązania przepisów UE. Omówiliśmy zasadę 3R której podstawą jest zapobieganie powstawania odpadów, oraz założenia do nowo obowiązującego od 1.07.2017 roku Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO), w którym omówiono segregację bioodpadów.

Zagospodarowanie odpadów w Polsce, część 1

Każdy z nas produkuje około 280 kg śmieci rocznie. Szacuje się, że zaledwie 26% z nich trafia do recyklingu. To dużo, czy mało? Jaki mamy realny wpływ na to, żeby tę liczbę zwiększyć? I czy w ogóle warto przejmować się czymś, co leży już w koszu? Powinniśmy brać przykład z innych „bardziej cywilizowanych” krajów, które już dawno poradziły sobie z problemem śmieci.