Menu główne

Prawo, podatki

Kiedy możemy wybudować staw rybny na zgłoszenie?

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od tej zasady zostały zawarte w art. 29-31 ustawy – Prawo budowlane.

Umowa o pomocy przy zbiorach

30 października 2017 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyło do uzgodnień i konsultacji publicznych  projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (nr UD 315).

Prawo na wsi – nowe ustawy i rozporządzenia

Od 21 grudnia 2016 r. do 3 stycznia 2017 r. wprowadzone zostały liczne nowe ustawy i rozporządzenia ogłoszone w Dzienniku Ustaw ważne dla rolników i producentów rolnych.

Prawo na wsi - wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - nabór wniosków do 29 listopada 2016 r.

14 września 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie zmieniające wcześniejsze rozporządzenie z 23 pażdziernika 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW 2014-2020.

Prawo na wsi - status prawny rolnika

W prawie polskim nie ma jasnej i oczywistej prawnej definicji rolnika. Dotychczas nie sprawiało to większych problemów, jednak przy obecnym rozwoju wsi niezbędne jest precyzyjne stwierdzenie kim jest producent rolny, jakie ma prawa i za co odpowiada. Ważne jest także wyjaśnienie czy wszystkie  osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność rolniczą mogą być traktowane jako przedsiębiorcy?

Prawo na wsi - nowe opłaty za usunięcie drzew i krzewów

29 sierpnia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie  Ministra Środowiska z 25.08.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1354) w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. Rozporządzenie to zmieniło poprzednie rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 pażdziernika 2004 r. dzięki czemu można  dostosować stawki do zmian, które  weszły w życie 28 sierpnia 2015 r. w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody obniżającej opłaty za wycinkę drzew. Nowelizacja uprościła też

Prawo na wsi - ważne terminy, nowelizacje

Jednym z niezbędnych załączników składanych przez rolników przy składaniu wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej  jest „Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.