Menu główne

Przepisy prawne dot. agroturystyki

Prawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej i turystyki wiejskiej

Świadczenie usług turystycznych na wsi podlega takim samym przepisom w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej, jej ewidencjonowania i prowadzenia, jak działalność usługowa w ogóle. Podstawowe obowiązki przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określa ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawowe znaczenie ma art. 3, zgodnie z którym ustawy nie stosuje się m.in.

Przepisy prawne a turystyka wiejska

Obiekty - budynki mieszkalne i usługowe, w których świadczone są usługi hotelarskie (w tym usługi z zakresu turystyki wiejskiej) powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy „Prawo budowlane”.

Uwarunkowania działalności agroturystycznej

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej ściśle związaną z rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym. Działalność agroturystyczną można zorganizować w różny sposób, zawsze jednak obejmuje ona zakwaterowanie, a często również inne usługi turystyczne.