Menu główne

Technologie ekologicznej uprawy rolniczej

Szkodniki upraw rolniczych oraz określenie progów ekonomicznej szkodliwości

Zwalczanie szkodników zbóż w ostatnich latach nabrało większego  znaczenia. Spowodowane to jest coraz wyższymi stratami  wyrządzanymi przez szkodniki oraz ich rolą w roz­przestrzenianiu się chorób, obniżaniu plonów, a tym samym zmniejszeniu opłacalności uprawy zbóż. Szczególnie dobre warunki rozwoju stwarzają owadom wszelkie monokultury roślinne, którymi także są uprawy rolnicze, prowadzone na dużych obszarach. W takich warunkach może do­chodzić do gradacji, czyli do masowego występo­wania poszczególnych gatunków szkodników.

Niechemiczne metody ograniczania najgroźniejszych chorób zbóż

Zboża, są narażone na wiele chorób, które zdecydowanie obniżają plon i jego jakość. Straty w plonach zależą od rodzaju choroby jej nasilenia, a nasilenie związane jest głównie z warunkami atmosferycznymi. Choroby pojawiają się w różnych okresach rozwoju, a nawet w okresie spoczynku wegetacyjnego. Znaczenie chorób w uprawie zbóż jarych i ozimych jest różne. Jest to związane z wpływem długości czasu, jaki jest potrzebny do infekcji przez choroby, żeby mogły się rozwijać w takiej ilości, która stanowi zagrożenie.

Mikroorganizmy glebowe gwarancją wyższych plonów

Masowe stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin przyczynia  się nie tylko do wzrostu plonów, ale także negatywnie wpływa na środowisko. Następuje „wyjaławianie” gleby, z pożytecznych drobnoustrojów, co powoduje spadek żyzności gleby. Dlatego rolnicy powinni o glebę bardziej dbać i przeciwdziałać pogarszaniu się jej żyzności, bo jest ona warsztatem ich pracy. W dużym stopniu determinuje wielkość i jakość plonów, przez co wpływa na efekt ekonomiczny produkcji.

Zalecenia do uprawy zbóż jarych metodami ekologicznymi (pszenica jara)

W polskiej ekologii  dominują uprawy zbóż jarych, ze względu na wszechstronne ich wykorzystanie oraz łatwość w uprawie. Zaletą zbóż  jarych, jest to że wykazują się większą stabilizacją plonowania ziarna, możliwością wysiewu zarówno w czystym siewie jak również w mieszankach oraz mniejszym ryzykiem wymarznięcia, zachwaszczenia i wystąpienia chorób grzybowych. Należy jednak mieć na uwadze ryzyko zmniejszenia plonowania zbóż jarych w latach o suchej wiośnie, szczególnie na glebach lżejszych.