Menu główne
Nazwa postępowania: 

Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu: 


O G Ł O S Z E N I E

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Ogłasza III nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:

Samochodu osobowego Volkswagen Caravelle Cl nr rej KRA 6263J, rok produkcji 1995, przebieg 413 tyś km, za cenę wywoławczą 2.840,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieąci złotych 00/100).

Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957) oraz na podstawie zarządzenia Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach Nr 4/2017 z dnia 23 marca 2017 roku.

Wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) należy wpłacić na konto nr 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego lub w kasie MODR do dnia 19.04.2017 r. do godz 9.45

Wadium przepada na rzecz MODR z/s w Karniowicach, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny równej lub wyższej od wywoławczej, oraz gdy wygrywający uchyli się od dokonania zakupu.

Pojazd można oglądać w siedzibie MODR Karniowice (gmina Zabierzów) w godzinach 9.00 - 15.00.

Pisemne oferty należy składać do dnia 19.04.2017 r do godziny 10.00 drogą pocztową bądź osobiście w sekretariacie MODR Karniowice w godz. 7.30 do 15.30 na adres:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

Os. XXXV-lecia PRL 9

32-082 Bolechowice


Z dopiskiem:

"Oferta na zakup samochodu (wpisać nazwę) " nie otwierać przed 19.04.2017 r do godziny 10.15

Oferta winna zawierać:

- dokładne dane oferenta (imię, nazwisko, adres, tel.)

- dane pojazdu, na który składana jest oferta (Marka, model nr rejestracyjny)

- oferowaną cenę zakupu (liczbowo i słownie)

Oferty, od których do chwili otwarcia ofert nie wpłynie wadium, nie będą rozpatrywane

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2017 o godz. 10.15

Osoba ustalona jako nabywca, winna w terminie 3 dni od daty przetargu wpłacić pełną cenę zakupu oraz podpisać umowę sprzedaży, w przeciwnym wypadku Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Dyrektor MODR z siedzibą w Karniowicach

Marek Kwiatkowski

Data ogłoszenia: 
10.04.2017
Termin składania ofert: 
19.04.2017