Menu główne
Nazwa postępowania: 

Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu: 


O G Ł O S Z E N I E

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
O
ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego :

Samochód osobowy RENAULT Kangoo 1.5 DCI MR`03 rok produkcji 2005, nr rejestracyjny KRA09V6, przebieg 187515 km, za cenę wywoławczą 4900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100). Samochód nie posiada aktualnych badań technicznych, a jego opis znajduje się w załączniku. Wadium w wysokości 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić na konto nr 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego lub w kasie MODR do dnia 23.08.2017r. do godziny 09.45. Pojazd można oglądać w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice (gmina Zabierzów) w terminie od 8.08.2017r. w godzinach 9:00 - 15:00. Osoba do kontaktu; Piotr Chlewicki (12)2852113 lub 14 wew. 214

§ 1

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2

Pisemne oferty należy składać do dnia 23.08.2017r. do godziny 10:00 drogą pocztową bądź osobiście w sekretariacie MODR Karniowice w godz. od 7:30 do 15:30 na adres:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9

32-082 Bolechowice

Z dopiskiem:

"Oferta na zakup samochodu Renault Kangoo - nie otwierać przed 23.08.2017r. godz. 10.15"

Wybrana oferta jest wiążąca przez 30dni.

§ 3

Oferta winna zawierać:

 • dokładne dane oferenta (imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę);
 • oferowana cenę (liczbowo i słownie) i warunki jej zapłaty;
 • dane pojazdu, na który składana jest oferta (marka, model, nr rejestracyjny);
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  § 4

  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 3 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
  3. o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

  § 5
  1. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę będzie bezzwłocznie powiadomiony i zaproszony do podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Wszelkie koszty umowy ponosi kupujący;
  2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni (kalendarzowych);
  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy MODR;
  4. Odbiór zakupionego samochodu z siedziby MODR odbędzie się na koszt nabywcy.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2017r o godz. 10:15 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice.
  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.


  Do pobrania

  Skan opinii rzeczoznawcy

Data ogłoszenia: 
08.08.2017
Termin składania ofert: 
23.08.2017