Menu główne
Nazwa postępowania: 

Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu: 

O G Ł O S Z E N I EMałopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach


ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż

zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
:

Samochód osobowy RENAULT Kangoo 1.5 DCI MR`03 rok
produkcji 2005, nr rejestracyjny KRA09V6, przebieg 187515 km, za cenę
wywoławczą 6400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta
złotych 00/100). Samochód posiada aktualne badania techniczne, a jego opis
znajduje się w załączniku. Wadium w wysokości 640,00 zł (słownie: sześćset
czterdzieści złotych 00/100) należy wpłacić na konto nr

53 1130 1150 0012 1274 4520 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego

lub w kasie MODR do dnia 10.11.2017r. do godziny 09.45. Pojazd można oglądać w
siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9,
32-082 Karniowice w terminie od 25.10.2017r. w godzinach 9:00 - 15:00.
Osoba do kontaktu; Piotr Chlewicki (12)2852113 lub 515865990

§ 1

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub
zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia
dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2

Pisemne oferty należy składać do dnia 10.11.2017r. do godziny 10:00 drogą pocztową bądź
osobiście w sekretariacie MODR Karniowice w godz. od 7:30 do 15:30 na
adres:


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach


ul. Osiedlowa 9


32-082 Karniowice

Z dopiskiem:?Oferta na zakup samochodu Renault Kangoo - nie otwierać przed
10.11.2017r. godz. 10.15?

Wybrana oferta jest wiążąca przez 30 dni.

§ 3

Oferta winna zawierać:


- dokładne dane oferenta (imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i
siedzibę);

- oferowana cenę (liczbowo i słownie) i warunki jej zapłaty;


- dane pojazdu, na który składana jest oferta (marka, model, nr
rejestracyjny);

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


§
4

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub
przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 3 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną
wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę;

3) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie
oferenta.

§
5

1) Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę będzie bezzwłocznie powiadomiony
i zaproszony do podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od wyboru oferty. Wszelkie koszty umowy ponosi kupujący;

2) Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym
niż 7 dni (kalendarzowych) od zawarcia umowy;

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi niezwłocznie po zawarciu
umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy MODR;

4) Odbiór zakupionego samochodu z siedziby MODR odbędzie się na koszt
nabywcy.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2017r o godz. 10:15 w Małopolskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.Do pobrania

Skan opinii rzeczoznawcy


Data ogłoszenia: 
25.10.2017
Termin składania ofert: 
10.11.2017