Przetargi

Aktualne przetargiData ogłoszenia: 2017-11-13

Zapytanie ofertowe na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Małopolskiego OśrodkaZAPYTANIE OFERTOWE


Na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach zaprasza do składania ofert na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu MODR w Karniowicach.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice, Tel. 12/2852113 wew 212 601 174 219 e-mail: sekretariat@modr.pl

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tj.DZ.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
    Czas trwania ochrony obiektu w ciągu doby: od godz. 22:00 do godz. 6:00 codziennie. W sporadycznych wypadkach od godz14:00 do 6:00 ( święta). Ilość pracowników ochrony-1 (jeden). Ochrona ta w szczególności polega na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciw mieniu a także przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. W przypadku uruchomienia przez Zamawiającego systemu monitoringu wizyjnego pracownik ochrony powinien go nadzorować i używać do monitorowania objętych nim obszarów Ośrodka. W przypadku powstania niebezpiecznych zjawisk zachodzących na tym obszarze pracownik zobowiązany będzie do podjęcia interwencji.
  2. Usługa ochrony wykonywana będzie przez osoby nie posiadające broni, niekaralne oraz odpowiednio przeszkolone. Osoby świadczące usługę powinny być zatrudnione na umowę o pracę.
    Wykonawca działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie 1.01.2018
Zakończenie 31.12.2018

4. Osoba do kontaktu z oferentami

Piotr Chlewicki tel. 515865990

5. Sposób przygotowania oferty

a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta winna zawierać podanie stawki za 1 roboczogodzinę (netto) wraz z obliczoną stawką VAT i ceną roboczogodziny brutto

6. Miejsce i termin składania ofert

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), należy składać na adres:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach , ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice lub w sekretariacie MODR I piętro do dnia 5.12.2017 godz. 11.00.

Koperta winna być opisana:: "Oferta na bezpośrednią ochronę fizyczną MODR z siedzibą w Karniowicach"

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert biorąc pod uwagę cenę 1 roboczogodziny.