Przetargi

Aktualne przetargiData ogłoszenia: 2017-11-13

Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochoduO G Ł O S Z E N I E

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
ogłasza II nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż
zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego :

Samochód osobowy RENAULT Kangoo 1.5 DCI MR`03 rok produkcji 2005, nr rejestracyjny KRA09V6, przebieg 187515 km, za cenę wywoławczą 5500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Samochód posiada aktualne badania techniczne, a jego opis znajduje się w załączniku. Wadium w wysokości 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić na konto nr 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego lub w kasie MODR do dnia 30.11.2017r. do godziny 09.45. Pojazd można oglądać w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice w terminie od 14.11.2017r. w godzinach 9:00 - 15:00. Osoba do kontaktu; Piotr Chlewicki (12)2852113 lub 515865990

§ 1

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2

Pisemne oferty należy składać do dnia 30.11.2017r. do godziny 10:00 drogą pocztową bądź osobiście w sekretariacie MODR Karniowice w godz. od 7:30 do 15:30 na adres:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice

Z dopiskiem:
"Oferta na zakup samochodu Renault Kangoo - nie otwierać przed 30.11.2017r. godz. 10.15"

Wybrana oferta jest wiążąca przez 30 dni.

§ 3

Oferta winna zawierać:
- dokładne dane oferenta (imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę);

- oferowana cenę (liczbowo i słownie) i warunki jej zapłaty;
- dane pojazdu, na który składana jest oferta (marka, model, nr rejestracyjny);

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

§ 4

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 3 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

3) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

§ 5

1) Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę będzie bezzwłocznie powiadomiony i zaproszony do podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Wszelkie koszty umowy ponosi kupujący;

2) Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni (kalendarzowych);

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy MODR;

4) Odbiór zakupionego samochodu z siedziby MODR odbędzie się na koszt nabywcy.

5) Kupujący zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy OC przedmiotu umowy nie później niż w dniu jego wydania. Podpisane przez Kupującego Wypowiedzenie umowy (wzór Wypowiedzenia stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia) zostanie przesłane do ubezpieczyciela przez Sprzedającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2017r o godz. 10:15 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.