Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Wsparcie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Według informacji ARiMR  od  dnia 25 września do 24 października 2017 roku możliwe będzie   składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw,  którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

W działaniu uczestniczyć może osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, zgodnie z przepisami o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

2) trwale przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych i zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych, przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego,

3) zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego gospodarstwo rolne i nie podejmie działalności rolniczej co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego,

4) po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników - w przypadku gdy rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Należy pamiętać, że powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym przejmującego gospodarstwo rolne (po przejęciu gruntów rolnych), będzie równa co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (w 2016:  10,56 ha) a w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest większa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, będzie równa co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie.

Pomoc przyznaje się jednorazowo, w wysokości stanowiącej iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw przyznanych w roku, od którego rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 roku.  Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać jednorazowo maksymalnie  równowartość 6 tys. euro.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów przy czym pod uwagę brane są następujące czynniki:

1) powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.),

 2) powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.; 5  do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt),

3) przekazane gruntów osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (w takim przypadku rolnik otrzymuje 3 pkt).

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane są w Biurach Powiatowych ARiMR.

dn. 25.08.2017 r.