Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Wnioski o płatności bezpośrednie po nowemu

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 - na działania rolnośrodowiskowe, wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, za zalesienie oraz płatności ONW składać będzie można tylko w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wniosek).

Obowiązek taki wynika z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), zgodnie z którym od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku. Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie mają obowiązek systematycznego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został opublikowany 7 listopada b.r. Nadal możliwe będzie złożenie wniosku w formie papierowej, jednak rozwiązanie to będzie dostępne tylko dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej.

Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe. Zgodnie z projektem ustawy w 2018 r. ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Z tej opcji będą mogli skorzystać rolnicy z gospodarstw, w których nie nastąpiły żadne zmiany, które mogłyby wpłynąć na treść wniosku. Termin składania  oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu opracowanym przez ARiMR. Według resortu rolnictwa umożliwi to uproszczenie i przyspieszenie procesu obsługi wniosków.

Spodziewane jest, że oświadczenia złoży ok. 15-22 proc. beneficjentów.

MRiRW zapewnia, że jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie płatności w wersji elektronicznej, ARIMR zapewni niezbędną pomoc techniczną lub z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej.

Od 2017 r. zostały uproszczone zasady logowania oraz nadawania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Zgodnie z nowymi zasadami wnioskowanie o nadanie kodu dostępu będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej ARiMR.

Uwzględniając opinie dotychczasowych użytkowników aplikacji e-Wniosek oraz doświadczenia z poprzednich kampanii, ARiMR podjęła  działania mające na celu usprawnienie aplikacji e-Wniosek, tak by była bardziej przejrzysta, przyjazna, intuicyjna i zachęcała rolników do składania wniosków w wersji elektronicznej. Aplikacja e-Wniosek, już na etapie wypełniania wniosku identyfikuje wszystkie błędy i wskazuje użytkownikowi ich rozwiązanie. Wprowadzone przez rolnika dane w praktyce od razu przechodzą pełną kontrolę administracyjną co minimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności.

Eliminowane są te błędy, które pojawiają się podczas wypełniania wniosków w wersji papierowej.

Taka funkcjonalność systemu ogranicza również generowanie przez ARiMR wezwań do rolnika podczas przeprowadzanej kontroli kompletności i znacznie przyspiesza kontrolę administracyjną złożonego wniosku. W konsekwencji ARiMR może szybciej naliczać płatności, wydawać decyzje oraz dokonywać przelewów środków pieniężnych na konta rolników.

    
Danuta Leśnik