Menu główne
20 grudnia 2017

Spotkanie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie małopolskim

Otwarcie spotkania Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie małopolskim

18 grudnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie małopolskim. W trakcie spotkania m.in. dokonano oceny efektów dotychczasowych prac oraz zaplanowano zadania do realizacji w 2018 roku.

W lutym br., Rada Ministrów przyjęła nową strategię rozwoju kraju - Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Tym samym, zaszła potrzeba aktualizacji pochodnych strategii, odnoszących się do wszystkich sektorów gospodarki. W zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jest to "Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 r.”. Nowa koncepcja jest aktualnie opracowywana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przyjęto załażenia, że bazą dla prowadzonych w resorcie prac będą opracowania i analizy sporządzane w każdym województwie przez wojewódzkie zespoły.

W związku z tym, w czerwcu  br. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik powołał Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie małopolskim. Przewodniczącym Zespołu został Józef Gawron - Wicewojewoda Małopolski. Pracami merytorycznymi zespołu kieruje Marek Kwiatkowski - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, który pełni również funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zespołu. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorządu Województwa Małopolskiego, dyrektorzy instytucji obsługi rolnictwa, a także przedstawiciele nauki, organizacji społecznych i samorządu rolniczego.

Do  zadań Zespołu należy określenie między innymi rdzennych potencjałów oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w województwie. Końcowym efektem prac Zespołu będzie opracowanie dokumentu pn. „Analiza szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie małopolskim”. Głównym celem dokumentu jest przygotowanie materiałów sporządzonych na poziomie województwa, które posłużą do aktualizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 r”. Kolejnym celem jest integracja środowisk lokalnych wokół problemów ważnych dla miejscowego środowiska z punktu widzenia planowania strategicznego oraz zwiększenie ich wiedzy na temat celów, zasad i procedur związanych z planowaniem strategicznym. Istotnym złożeniem dokumentu jest również wskazanie priorytetów ważnych dla rozwoju obszarów wiejskich w województwie pod kątem ich finansowania ze środków finansowych nowej perspektywy PROW oraz zgromadzenie materiałów źródłowych możliwych do wykorzystania przez samorządy lokalne podczas wykonywania ich ustawowych obowiązków związanych z opracowywaniem przez nich strategii.
Dokument składał się będzie z kilku części merytorycznych, w tym części diagnostycznej i części programowej. W części diagnostycznej dokonana zostanie analiza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa, analiza SWOT, czyli wskazanie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron obszarów wiejskich  oraz opracowana zostanie prognoza trendów rozwojowych w perspektywie wieloletniej. W części projektowej natomiast wyznaczone zostaną pożądane kierunki interwencji w zakresie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich województwa ze wskazanie wysokości i źródeł finansowania.

Małgorzata Serwaczak