Menu główne
27 lutego 2018

Szkolenie dla hodowców bydła w Ptaszkowej

Tegoroczne seminarium dla największych hodowców bydła z dwóch powiatów, nowosądeckiego i gorlickiego, odbyło się 15 lutego br. w miejscowości Ptaszkowa w gminie Grybów. Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż w okolicznych miejscowościach powiatu nowosądeckiego i gorlickiego znajdują się duże gospodarstwa specjalizujące się w zarówno w produkcji mleka, jak i w hodowli bydła mięsnego.   
Uczestników powitali Pan Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Kwiatkowski oraz przedstawiciel współorganizatora pani Prezes Rolniczo-Handlowej Spółdzielni Pracy Alicja Plata.
Pierwszy wykład dotyczący efektywnego żywienia bydła mlecznego wygłosił doradca żywieniowy F-my „AGROCENTRUM” Eugeniusz Zagroba. Omówił technologię produkcji nowych produktów tej firmy i efekty ich stosowania.   
Następnym wykładem była prezentacja pt. „Preparat mleko zastępczy czy mleko pełne w odchowie cieląt. Pan Grzegorz Kochanowski jak w poprzednich latach ciekawie przedstawił temat zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.  Pytania od rolników świadczyły o dużym zainteresowaniu tematem.
Po krótkiej przerwie kawowej następnym wykładowcą był Waldemar Dębski doradca żywieniowy Rolniczo Handlowej Spółdzielni Pracy z Nowego Sącza. Omówił On ofertę RHSP ze szczególnym naciskiem na pełnowartościowe pasze zalecane w systemach żywienia krów mlecznych z uwzględnieniem różnych okresów laktacji oraz możliwości zmechanizowania obór.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się omówienie aktualności w programach pomocowych PROW 2014-2020, które omówił główny specjalista MODR Marian Kulpa oraz zmiany w przepisach prawa budowlanego w nawiązaniu do programów pomocowych które omówił autor artykułu. Szczegółowo zaprezentowane zostały zasady pozyskiwania środków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacji małych gospodarstw” i „Premii na założenie działalności pozarolniczej”. Podsumowując można stwierdzić, że tego typu szkolenia o zakresie ponad powiatowym są bardzo potrzebne a duży zakres przekazanej wiedzy na pewno przyczyni się do uniknięcia błędów  w produkcji zwierzęcej. Również dyskusje pozakulisowe i przekazywanie sobie praktycznych uwag między rolnikami potwierdziła zasadność  organizowania takich spotkań.

Tomasz Stanek