Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
21 października 2019

Agroenergia – nabór wniosków do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Rolnicy indywidualni, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 200 mln zł. Stosowne wnioski będą przyjmowane od 8 lipca do 20 grudnia 2019 r., lub do wyczerpania alokacji środków.  

Cały program realizowany będzie w latach 2019-2025, przy czym podpisywanie umów będzie miało miejsce do 2023 r., a wydatkowanie środków do 2025 r. Okres kwalifikowalności kosztów to 1. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2025 r.

Celem programu jest wsparcie ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności rolniczej na środowisko. Dofinansowaniu podlegają zatem inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej, np.:

 • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe,
 • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp,
 • małe elektrownie wodne do 5 MWe,
 • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt,
 • kolektory słoneczne,
 • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
 • pompy ciepła,
 • towarzyszące magazyny energii.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść:

 • w formie dotacji – do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł.,
 • w formie pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki może liczyć od 100 tys. zł do 2 mln zł (procentowanie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat).

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej http://gwd.nfosigw.gov.pl i po wybraniu odpowiedniego programu priorytetowego.

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej przez ww. Generator, przy użyciu podpisu elektronicznego. W przypadku gdy Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, oprócz przesłania wersji elektronicznej, musi również złożyć osobiście lub listownie wygenerowany wydruk wniosku (zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy) oraz podpisane stosowne oświadczenia - do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem „Agroenergia”.

Wymagane załączniki należy dołączyć zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Są to m.in.:

 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa,
 • zaświadczenie z właściwej ewidencji o miejscu zameldowania (pobytu tymczasowego),
 • nakaz płatniczy podatku rolnego,
 • numer księgi wieczystej albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie gospodarstwa, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • dokumenty potwierdzające uzyskane dopłaty w ramach prowadzonego gospodarstwa,
 • zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dochodach,
  • uproszczony schemat technologiczny projektu,
  • studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”,
  • model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej,
  • inne (zgodnie z wykazem)

Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, dostępna jest pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia, w ramach tej samej formy dofinansowania. Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostanie odrzucony, a o fakcie tym Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Na poszczególnych etapach rozpatrywania wniosku, Wnioskodawca może zostać wezwany do dokonania w określonym terminie niezbędnych uzupełnień.

Przy ocenie wniosków stosuje się kryteria wyboru: dostępu oraz jakościowe (z podziałem na punktowe – ocena ekologiczno–techniczna wniosku oraz dopuszczające – ocena finansowa wniosku). Warunkiem dopuszczenia wniosku do etapu oceny według kryteriów jakościowych jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku według kryteriów dostępu. Na ostateczny wynik oceny w ramach każdego kryterium wpływa iloczyn punktów uzyskanych podczas oceny oraz poszczególnych wag przypisanych danemu kryterium. Minimalny poziom, wymagany dla pozytywnej oceny wniosku, wynosi 60 % możliwych do uzyskania punktów. Kolejnym etapem są negocjacje warunków dofinansowania, m. in.: ustalenie kwoty dofinansowania (która może różnić się od kwoty wnioskowanej), aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo–finansowego, zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia, ustalenie terminów realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu wypłat dofinansowania, określenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego oraz uznania przedsięwzięcia za zrealizowane; uzgodnienie warunków wybranych parametrów dofinansowania, ustalenie formy zabezpieczenia prawidłowego wykonania warunków umowy. Wynikające z negocjacji uzgodnienia zapisywane są w karcie „Uszczegółowienie wniosku o dofinansowanie”, która podpisywana jest przez osoby uczestniczące w negocjacjach.

Podpisanie umowy następuje do 16 dni od dnia wejścia w życie odpowiednio uchwały Zarządu bądź Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie udzielenia dofinansowania.

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym Regulamin naboru wniosków i lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, dostępne są pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab

Paulina Mrowczyk-Madeja

 

*Należy przypomnieć, że za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/agroenergia-czysty-ekologicznie-prad-dla-rolnikow-indywidualnych