Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
27 października 2007

PROW 2007-2013

Działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, to między innymi, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Pokrótce przedstawiamy  podstawowe kryteria ubiegania się o pomoc w ramach tych działań:


I. Modernizacja gospodarstw rolnych


Pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która:

- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego (numer identyfikacyjny ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, ewidencji wniosków o płatności), o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych

- wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 4 ESU

- jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,

- prowadzi produkcję rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,


Pomoc przyznaje się i wypłaca na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż:

• 40% kosztów,

• 50% kosztów – gdy beneficjentem jest rolnik, który nie ukończył 40 roku życia

• 50% kosztów – gdy inwestycja jest realizowana na obszarach ONW

• 60% kosztów – gdy inwestycja jest realizowana na obszarach ONW, a beneficjentem jest rolnik, który nie ukończył 40 roku życia

• 75% kosztów – gdy inwestycje związane są z przechowywaniem nawozów naturalnych lub kiszonek

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości maksymalnie 300 tysięcy złotych na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2007-2013.


Inwestycje zaliczone do kosztów kwalifikowanych:

• budowa, modernizacja, przebudowa budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych

• zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej (dopuszcza się zakup maszyn i urządzeń używanych pod warunkiem, że:

- cena nie przekracza wartości nowych maszyn i urządzeń,

- nie są starsze niż 5 – letnie,

- spełniają normy i standardy techniczne,

- nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem pomocy krajowej lub UE,

- ich zakup potwierdzony jest fakturą

• zakładanie lub wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich

• wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt

• zaopatrzenie gospodarstw rolnych w wodę

• instalacji służących ochronie środowiska

• utwardzanie placów manewrowych

• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

• przygotowanie dokumentacji technicznej, opłaty za patenty i licencje, nadzór inwestorski do wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych


Wniosek wraz załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w Oddziale Regionalnym ARiMRII. Ułatwianie startu młodym rolnikom


Pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która:

- do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności rolniczej i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego:

* powierzchnia użytków rolnych będzie nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju oraz nie większa niż 300 ha,

* gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie,

* gospodarstwo będzie spełniać podstawowe wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt

- jest pełnoletnia i w dniu złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia,

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy


Na wniosek beneficjenta pomoc finansowa w tym działaniu będzie wypłacana w formie premii w wysokości 50 tysięcy złotych. Pomoc jest przyznawana jednorazowo dla 1 beneficjenta


Warunki uzyskania pomocy:

1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami

2. Złożenie biznesplanu


Zobowiązania beneficjenta

1. Samodzielne prowadzenie gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

2. Zrealizowanie założeń biznesplanu do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy

3. Wydatkować w okresie 3lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie

4. Osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej w gospodarstwie, w wysokości 4 ESU i nie mniejszą niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy

5. Spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej oraz spełniać te wymagania do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy

6. Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej przez 3 lata od dnia wypłaty pomocy,

7. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych, należy je uzupełnić w okresie 3 lat od dnia doręczenie decyzji o przyznaniu pomocy

8. Przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy.


Przeznaczenie pomocy na inwestycje:


1. Inwestycje określone jako koszty kwalifikowane w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013

2. Zakup gruntów rolnych, które przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy, rolnik będzie wykorzystywał do działalności rolniczej

3. zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej lub postępem genetycznym w zakresie prowadzenia produkcji


Szczególne warunki przyznania pomocy:

Jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy więcej niż 18 miesięcy, pomoc można przyznać osobie, która gospodarstwo rolne nabyła:

1. jako spadek,

2. jako darowizna przed ukończeniem 18 roku życia,

3. jako darowizna po ukończeniu 18 roku życia, w trakcie nauki

4. podczas odbywania służby wojskowej


Wniosek wraz załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w Oddziale Regionalnym ARiMR


III. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


O pomoc finansową w tym działaniu może ubiegać się rolnik lub jego domownik, lub małżonek tego rolnika, który:

* jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

* jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

* ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

* nie ma ustalonego prawa do renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013

* jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.


Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów.

Refundacji podlegają koszty w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc wypłaca się maksymalnie do 100 tys. złotych na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2007-2013


Koszty kwalifikowalne w ramach przyznanej pomocy:

• budowa, przebudowa, remont lub modernizacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,

• budowa, przebudowa, remont lub modernizacja istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,

• zagospodarowanie terenu

• zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,

• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do prowadzenia działalności nierolniczej,

• zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą

• w wysokości maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty ogólne przygotowania i realizacji przedsięwzięcia (np. dokumentacja techniczna, opłaty za patenty i licencje, nadzór inwestorski, koszty transportu do miejsca inwestycji, koszty montażu maszyn i urządzeń )


Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się: podatku od towarów i usług (VAT) oraz zakupu rzeczy używanychWykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc zawarty jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Wniosek wraz załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w Oddziale Regionalnym ARiMR.


Dodatkowe informacje można uzyskać:

- pod bezpłatnym numerem infolinii: 0800 38 00 84,

- na stronach internetowych:

www.arimr.gov.pl;

www.minrol.gov.pl;

www.cdr.gov.pl

- wysyłając e-mail na adres: infoatdoplaty [dot] gov [dot] pl

- w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych AR i MR.

Krystyna Maliszewska