Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
14 maja 2009

Tylko do końca 2009 roku kredyt na zakup użytków rolnych

Rolnicy, którzy zamierzają zakupić użytki rolne z udziałem  kredytu nisko oprocentowanego (preferencyjnego) powinni to uczynić do końca 2009 r.


Przeznaczenie kredytu - zakup użytków rolnych w celu:

1) utworzenia, powiększenia ,gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni użytków rolnych w danym województwie i nie większej niż 300 ha użytków rolnych, na których będą  prowadzone uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo

chów i hodowla zwierząt, działy specjalne produkcji rolnej

   2) w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej, powierzchnia gospodarstwa może być mniejsza od średniej w danym województwie

Agencja przekazuje bankom wykaz średnich powierzchni użytków rolnych w danym województwie.

Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1) zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat na ich zakup została przyznana

pomoc ze środków publicznych,

2) zakup użytków rolnych, jeżeli umowa jest zawarta między:

a) małżonkami,

b) rolnikiem a jego następcą prawnym, którym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu

społecznym rolników jest zstępny, przysposobiony lub pasierb rolnika,

c) osobami wymienionymi w lit. b), jeżeli umowa stanowi spełnienie warunków do

otrzymania renty strukturalnej,

3) zakup tej części użytku rolnego, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa

do ponad 300 ha użytków rolnych,

4) sfinansowanie tej części ceny, która przewyższa poziom średnich cen rynkowych użytków rolnych w danym województwie wg danych GUS

5) zakup użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty,

6) zakupu nasadzeń i naniesień znajdujących się na nabywanych użytkach rolnych,

7) zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego

zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze,

8) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

9) spłatę zobowiązań, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy

kredytu,

10) realizację inwestycji, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków

publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na

warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku,

11)zakup nieużytków: lasu, gruntów zakrzewionych itp.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

1) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem

emerytów i rencistów,

2) osoby prawne,

3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Warunki udzielania kredytu

1. Kredyt może być udzielany do dnia 31.12.2009 r.

2. Kwota kredytu nie może przekroczyć:

a) 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i nie więcej niż 4 mln zł,

b) wartości ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych użytków rolnych w danym województwie według danych GUS.

3. Różnica między wartością inwestycji a kwotą kredytu stanowi wkład własny

4.Oceny wkładu własnego dokonuje bank, przed podpisaniem umowy kredytu.

 5. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy

redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank

Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki płacone są przez:

1)    kredytobiorcę – w wysokości 0,25 powyższego oprocentowania, nie mniej jednak

        niż 2%,

      2) Agencję – w pozostałej części.

6. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

7. Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat. (od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty.)

Warunki stosowania dopłat ze środków Agencji do oprocentowania kredytu

1. Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1) spełnia warunki tej linii kredytowej,

2) dokonuje spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu

2. Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości

gdy kredytobiorca;

 1) nie zrealizuje planu inwestycji , wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem

2) sprzeda w okresie kredytowania lub po tym okresie i przed upływem 5 lat od dnia nabycia  użytki rolne nabyte za kredyt bez zgody banku.

3) nie udokumentuje: wkładu własnego, wydatków poniesionych na cele inwestycyjne  fakturą VAT, lub innymi dowodami wpłaty w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego,

Procedura ubiegania się o kredyt

1. Przygotowanie planu inwestycji, który powinien w szczególności zawierać:

1) cel i okres realizacji inwestycji,

2) strukturę finansowania (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego),

3) kierunek produkcji w okresie kredytowania,

4) okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu,

5) informacje o kwotach produkcyjnych, rynkach zbytu i inne wymagane  przez bank

6) złożenie przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów w banku

4. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kredyt może zostać udzielony na zakup użytków rolnych, pod warunkiem, że:

1) planowane do zakupu użytki rolne w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwy organ określone zostały jako użytki rolne,

2) wnioskodawca przedstawił zaświadczenie właściwego organu, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

na podstawie przepisów ARiMR opracowała:

Genowefa Żerdecka