Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
30 czerwca 2009

Zmiana zasad przyznawania pomocy na zalesianie

Dnia 25 marca opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009roku, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2009 roku Nr 48, poz.390).

Wejście w życie nowego rozporządzenia spowodowało uchylenie przepisów obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 i Nr 185, poz.1316 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 596 i Nr 134, poz. 853).


Najważniejsze zmiany zasad przyznawania pomocy na zalesianie

Nowe rozporządzenie wykonawcze dotyczące w. w. działania wprowadza szereg zmian odnoszących się do sposobu przyznawania pomocy na zalesianie, które obowiązywać będą od kampanii 2009 roku. Najważniejsze, wprowadzone nowym rozporządzeniem zmiany dotyczą:

- rezygnacji z przepisów uzależniających przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych (Schemat I), od przyznania na dany grunt jednolitych płatności obszarowych. Rozwiązanie to umożliwia ubieganie się o pomoc większej liczbie potencjalnych beneficjentów, usprawnia również procedurę obsługi wniosku o pomoc na zalesianie;

- wydłużenia do 7 miesięcy terminu, w którym spadkobierca jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie, wraz ze zobowiązaniem do kontynuowania realizacji zobowiązań podjętych przez poprzedniego właściciela;

- w stosunku do dotychczasowych regulacji, w nowym rozporządzeniu jednoznacznie określono, iż w jednym wniosku o pomoc można ubiegać się o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów objętych jednym planem zalesienia;

- wprowadzono również obowiązek dołączania do wniosku o pomoc, dokumentów potwierdzających własność lub współwłasność gruntów przeznaczonych do zalesienia;

- zmieniono termin składania oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, z uwagi na potrzebę przybliżenia terminu wypłat pomocy na zalesianie, z terminami płatności w ramach innych działań PROW 2007-2013, które mają jednolite procedury związane z kontrolą wymogów wzajemnej zgodności. Obecnie rolnik musi złożyć oświadczenie o wykonaniu zalesienia do 20 maja, a nie jak poprzednio do 20 czerwca;

- nowe przepisy zmieniają również termin wypłat płatności kontynuacyjnych w ramach PROW 2007-2013. Premia pielęgnacyjna oraz premia zalesieniowa, w kolejnych latach uczestnictwa w programie, wypłacane będą w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie; - rozszerzona została również lista gatunków drzew i krzewów, które mogą być wykorzystywane do zalesienia;

- doprecyzowano regulacje odnoszące się do zwrotów oraz zmniejszeń wsparcia na zalesienie lub premii pielęgnacyjnej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontroli na miejscu lub częściowej likwidacji młodej uprawy leśnej;

- nowe przepisy rozporządzenia regulują także konieczność wykonania przepisów wspólnotowych w zakresie wymagań, jakie rolnicy są obowiązani spełnić w ramach tzw. wzajemnej zgodności. Przestrzeganie tych wymagań jest podstawowym warunkiem uzyskania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach niektórych działań nie inwestycyjnych PROW 2007-2013, w tym Zalesień gruntów rolnych (Schemat I). Przepisy w tym zakresie uzależniają uzyskanie pełnej kwoty pomocy na zalesienie od przestrzegania przez rolnika wymogów i norm określonych w przepisach wspólnotowych.

        Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie finansowe na zalesianie, jeszcze przed złożeniem w biurze powiatowym ARiMR Wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie, powinni posiadać plan zalesienia, który zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej. W celu jego sporządzenia należy zgromadzić następujące dokumenty:

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone poza obszarem Natura 2000;

- oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

- wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;

- kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia z naniesionymi jego granicami;

- opinię właściwego organu w zakresie ochrony przyrody o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym, lub na obszarze ich otulin;

- opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny.

Wniosek przyznanie pomocy na zalesianie powinien zostać wypełniony na podstawie otrzymanego w nadleśnictwie planu zalesienia i złożony w biurze powiatowym ARiMR, wraz z następującymi załącznikami:

- kopię planu zalesienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;

- pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli stanowią one przedmiot współwłasności;

- wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o: - wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym albo liczbie hektarów przeliczeniowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych;

- wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach, o których mowa w & 3 pkt 1 lit.b – w przypadku gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych;  -  dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż określone w & 3 pkt 1, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów- jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych;                               -  dokumenty potwierdzające własność lub współwłasność gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Termin składania wniosków zalesieniowych przypada na okres od 1 czerwca do 31 lipca.

Jerzy Bałuszyński