Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

ABC dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich, jako główny animator kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, już od ponad 150 lat mają zasadniczy wpływ na życie wiejskie. Zajmują się głównie kultywowaniem tradycji m.in. poprzez doskonalenie i podtrzymywanie sztuki kulinarnej, promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego, kultywowaniem folkloru i sztuki ludowej. KGW biorą udział również w organizowaniu wielu uroczystości, takich jak: odpusty, dożynki, festiwale i konkursy ludowe, pokazy ludowej twórczości, inscenizacje regionalnych obrzędów i wiele innych. Razem też spędzają Dzień Kobiet, Dziecka czy Dzień Strażaka, organizują loterie fantowe, wycieczki, zajmują się przygotowaniem wieńców dożynkowych na święto plonów czy nawet organizują kursy szycia, warsztaty haftu itp.

W kołach gospodyń wiejskich ważna jest tradycja, która jest bardzo szanowana i ciągła, często tradycja ta sięga nawet trzech pokoleń kobiet (córka, matka, babcia). W Polsce koła gospodyń wiejskich przeżywają swój renesans. W ostatnich latach aktywność kół gospodyń wiejskich wzrasta, ich odrodzenie nastąpiło po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz w ostatnim czasie po wprowadzeniu nowej ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich, która daje im nowe możliwości.

Dokumentem regulującym funkcjonowanie KGW jest Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich. Jest to jedyna z ustaw, w której określone zostały formalno-prawne aspekty działalności KGW. Nie jest jednak jedyną ustawą, na mocy której KGW mogą prowadzić swoją działalność. Wcześniej funkcjonujące podmioty prawa utworzone np. na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników nadal funkcjonują. Nowe prawo daje możliwość działającym już kołom gospodyń wiejskich w dniu wejścia w życie powołanej ustawy  szansę by mogły dostosować swoje statuty do wymagań określonych w ustawie  i wystąpić z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wprowadzonego ustawą z listopada 2018 r. Przykładowo jeżeli KGW działające w formie stowarzyszenia złoży do ARiMR wniosek  o wpis do rejestru, nie utraci ono statusu stowarzyszenia, a jedynie uzyska wpis do rejestru prowadzonego przez Agencję. Co za tym idzie, takie koło będzie mogło starać się o pomoc udzielaną przez ARiMR na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich.

Zgodnie z aktualnie obowiązującąustawą koła gospodyń wiejskich są dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

KGW może prowadzić swoją działalność w następujących ramach prawnych:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jako stowarzyszenie).
 2. Ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (w ramach Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych , jako samodzielne kółko rolnicze lub działalność w strukturach kółka rolniczego).
 3. Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.
 4. Grupa nieformalna (osoby fizyczne).

No dobrze, więc jak krok po kroku zabrać się do założenia Koła Gospodyń Wiejskich w oparciu o Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. … 

Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. W przypadku złożenia wniosku o wpis przez więcej niż jedno KGW utworzone na terenie tej samej wsi, prezes ARiMR dokonuje wpisu tego koła, które złożyło wniosek najwcześniej. KGW w zakresie realizacji zadań mogą współpracować i współdziałać ze sobą. W tym celu mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich.

Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U., poz. 2212, z 2019 poz. 693), zwanej dalej ustawą o KGW.  

Rejestracja przebiega następująco:

Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) może założyć co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 latstale zamieszkują na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Pierwszym etapem więc przy zakładaniu Koła Gospodyń Wiejskich jest wspólne spotkanie członków. Założyciele koła uchwalają statut koła (można skorzystać z wzorcowego statutu dostępnego na stronie agencji lub utworzyć własny) oraz wybierają komitet założycielski, który będzie odpowiedzialny za rejestrację koła i do czasu wyboru, zgodnie ze statutem, jego organów będzie pełnił funkcję reprezentacyjną koła. 

Komitet założycielski danego KGW składa wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do  Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wraz ze statutem koła do powiatowego biura ARiMR (pełnomocnika ds. KGW). Należy również dołączyć załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (formularz W-1.1/566).  W przypadku gdy z wnioskiem o wpis KGW do KRKGW wystąpi koło działające na podstawie przepisów dotychczasowych, wówczas załącznikiem obowiązkowym będzie również Uchwała członków koła o wyborze zarządu.

ARiMR po sprawdzeniu  zgodności dokumentów z wymogami ustawy wpisuje KGW do rejestru. Wydane zostaje zaświadczenie o  dokonanym wpisie a koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

O nadanie  numeru REGON zwracamy się do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem GUS RG-OP (do wniosku załączamy również kserokopię zaświadczenia, uchwalony statut oraz Uchwałę osób reprezentujących koło – komitet Założycielski). Składamy do Urzędu Skarbowego NIP- 2 i Naczelnik Urzędu Skarbowego nadaje Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).  Kolejny krok to udanie się do Banku by założyć konto (jest niezbędne do otrzymania pomocy).

Formularze dokumentów potrzebnych do wpisania KGW do KRKGW  oraz formularze  do uzyskania NIP-u oraz numeru REGON można pobrać ze strony ARiMR - www.arimr.gov.pl -> Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich -> Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy.

Jeżeli koło spełnia warunki wskazane w art. 24 ustawy o KGW do Urzędu Skarbowego składamy oświadczenie o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym KGW rozpoczyna prowadzenie ewidencji. W przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności !. Koło, które nie dotrzyma tego terminu i nie zgłosi się do US nie może prowadzić UEPiK. Prowadzi wtedy księgowość wg. zasad ustawy o rachunkowości i jego obowiązkiem jest sporządzać coroczne sprawozdanie finansowe (o uproszczonej ewidencji podatkowej można pomyśleć w następnym roku obrotowym). Koło prowadzące UEPiK z sprawozdania finansowego jest zwolnione, nie zwalnia to jednak kół z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym - czyli corocznego wypełniania i wysyłania deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami(ale koła prowadzą UEPiK właśnie po to, by można było tą deklarację do US wypełnić).

W ustawie o KGW pojawia się wiele uproszczeń, dlatego koła, które chcą działać w szerszym wymiarze i prowadzić działalność na większą skalę, w tym działalność gospodarcza w konsekwencji muszą prowadzić pełną księgowość.

Dzięki uzyskaniu osobowości prawnej koła zyskują więcej możliwości finansowania swojej działalności statutowej. KGW, które znajdują się w KRKGW mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Ponadto KGW mogą uczestniczyć w wielu programach rozwojowych,mogą samodzielnie ubiegać się o środki finansowe (również europejskie) czy dotacje.

Członkowie KGW z zachowaniem obowiązujących przepisów, mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Dochód z działalności KGW służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Od 29 listopada 2018r., czyli od dnia wejścia w życie nowych przepisów, do grudnia 2019 r. powstało ponad 5,8 tys. nowych kół. Łącznie w prowadzonym przez ARiMR rejestrze wpisanych zostało 8780 tego typu stowarzyszeń.

Ewelina Czarnik, dn.  17.02.2020

Źródło:

 1. ARiMR, www.arimr.gov.pl
 2.  Portal organizacji pozarządowych, www.ngo.pl