Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Działalność rolnicza a ochrona środowiska

Ochrona środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań dzisiejszych czasów. Ciągłe przemiany gospodarcze nie pozostają obojętne na środowisko. To człowiek w głównej mierze doprowadza do jego niszczenia, skażenia, degradacji i przekształcania. Czy wiemy jak zadbać o środowisko naturalne?

Zasady ochrony środowiska na przykład ochrony wód oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, są nakazem dla współczesnego społeczeństwa. Dla działalności rolniczej ustanowiono wiele przepisów obligujących gospodarstwa, choćby do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance). Rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie zobowiązani są na przykład do utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze.

 

Ochrona przyrody a działalność rolnicza

Rolnictwo jest bardzo ważnym elementem krajobrazu i chociaż głównym celem gospodarstw rolnych jest produkcja oraz poprawa finansowa i rozwój gospodarstwa, to należy pamiętać o takich celach ekologicznych, jak ochrona: wód, gleby, powietrza oraz różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Za główne źródła zagrożenia dla środowiska naturalnego ze strony działalności człowieka uważa się:

 • intensyfikację rolnictwa nasilającą erozję gleby i zanieczyszczenie wód,
 • utrzymanie dużych powierzchni monukulturowych,
 • nadmierną intensyfikacje łąk lub pastwisk (np. zwiększona obsada zwierząt),
 • zaniedbywanie i zaniechanie użytkowania lub zaorywanie łąk i pastwisk,
 • osuszanie i eksploatacja obszarów wodno-błotnych,
 • wypalanie roślinności, ściernisk po żniwach, mimo grożących sankcji,
 • zanikanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych.

W celu ochrony przyrody należy podejmować działania polegające na:

 • wprowadzaniu wielogatunkowego płodozmianu,
 • stosowaniu poplonów, wsiewek, międzyplonów ścierniskowych i ozimych,
 • zakładaniu pasów zadrzewień i nasadzeń sródpolnych,
 • utrzymaniu w należytym stanie gruntów ugorowanych i odłogowanych,
 • wdrażaniu zasad dobrej praktyki rolniczej,
 • zabranianiu wypalania roślinności również na łąkach, pastwiskach, nieużytkach rolnych, rowach, trzcinowiskach i szuwarach,
 • wdrażanie programów rolnośrodowiskowych,

Wprowadzony na terenie kraju Program Rolnośrodowiskowo Klimatyczny jest ważnym przedsięwzięciem w systemie ochrony przyrody i krajobrazu na wsi, skierowanym bezpośrednio do gospodarstw. Działanie to ma na celu czynne włączenie rolników w poprawę środowiska np. przez refundowany siew poplonów, ochronę łąk czy ochronę krów rasy Polska Czerwona, zalesienia gruntów rolnych gorszej klasy, działania które do tej pory były przede wszystkim sprawą urzędników, organizacji czy służb państwowych.

 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcia inwestycyjne w rolnictwie, związane z chowem lub hodowlą zwierząt w liczbie nie niżej niż 60 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) inwentarza, zostały zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym wnioskodawca, który przedkłada wniosek o wydanie decyzji do organu administracji wraz z wymaganą dokumentacją budowlaną jest zobowiązany do przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć informacje zawierające dane określające; rodzaj skali i usytuowania przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości, dane obiektu budowlanego, rodzaju technologii, przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązań chroniących środowisko, rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

 

Zasady postępowania z odpadami zapewniające ochronę zdrowia ludzi i środowiska

Zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także zasady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, są integralną częścią programów opracowywanych przez sejmiki wojewódzkie, rady powiatów oraz gmin. Programy te określą sposoby postępowania z wszelkiego rodzaju odpadami i od bieżącego roku powinny być konsekwentnie wprowadzane w życie. Zgodnie z wymienionymi przepisami, odpady powinny być zbierane w sposób selektywny i w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstania. Polecanym obecnie sposobem odzysku – recyklingu jest powtórne przetwarzanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach, w tym także recykling organiczny. Chodzi o kompostowanie tj. obróbkę tlenowa lub beztlenową w kontrolowanych warunkach, przy wykorzystywaniu mikroorganizmów oraz o produkcję biogazu z gnojowicy, ścieków komunalnych i innych odpadów organicznych.

Opakowania i odpady opakowaniowe podlegają odzyskowi jako przedmioty wielokrotnego użytku lub jako surowiec do dalszego przetworzenia, dlatego są prawne obligacje względem sprzedawców i użytkowników:

 • sprzedawcy produktów w opakowaniach są zobowiązani do przekazywania użytkownikom informacji o dostępnych systemach zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,                                                                                                                 
 • użytkownik substancji chemicznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania i odpady opakowaniowe po tych substancjach w celu ich przekazania producentowi lub importerowi, dotyczy to szczególnie środków niebezpiecznych,
 • sprzedawca detaliczny na przykład akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora,

 

Utrzymanie czystości i porządku w gospodarstwach i gminach. Przepisy obowiązujące i zgodne z ustawą która weszła w życie  dnia 1 stycznia 2012 roku.

Wprowadza ona nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system obejmuje wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. W związku z tym każda gmina powinna mieć uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Regulamin ten jest aktem prawa miejscowego, w którym Gmina obowiązana jest między innymi do:

 • objęcia mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, również do nadzoru,
 • zapewnienia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenia wykazu umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzenia wykazu zbiorników bezodpływowych na ścieki, również do nadzoru,
 • do prowadzenia wykazu przydomowych oczyszczalni ścieków, również do nadzoru,
 • udostępnienia mieszkańcom informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

 • wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej gdy jest to możliwe lub wyposażenie nieruchomości w bezodpływowy szczelny zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych,
 • pozbywanie się zbieranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • udokumentowanie w formie umowy i dowodów płacenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie gminy.

 

Zasady przechowywania i stosowania nawozów naturalnych (obornika, gnojówki i gnojowicy) zapewniające ograniczenie zanieczyszczeń wód związkami azotu i fosforu pochodzącymi ze źródeł rolniczych: 

 • nawozy naturalne w postaci płynnej i stałej powinny być przechowywane w szczelnych zbiornikach lub na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu,  z  odprowadzeniem do szczelnych zbiorników,
 • dla podmiotów, które prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40000 stanowisk lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk o wadze ponad 30kg lub 750 stanowisk macior, termin wykonania tych obiektów do 31.12.2021 roku,
 • dla obiektów innych niż w.w. przy chowie powyżej 210 DJP do 31.12.2023 roku, przy chowie od 40 - 210 DJP do 31.12.2025 roku, przy chowie od 10- 40 DJP do 31.12.2027 roku, dla obiektów do 10 DJP do 31.12.2027 roku,
 • nawóz naturalny w postaci płynnej należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 6-miesięcznej produkcji tego nawozu, przy oborniku z okresu 5- miesięcy,
 • dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,
 • nawozy naturalne  w postaci płynnej oraz mineralne mogą być stosowane w okresie od 1.03 – 31.10, natomiast w postaci obornika od 1.03 – 30.11.
 • nawozy naturalne oraz organiczne powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, nie dot. lasów i użytków zielonych.                         

Wyżej wymienione zasady zawarte są w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.11.2017 roku, w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, który będzie jednym z przepisów wykonawczych do obowiązującej nowej ustawy z 20.07.2017 roku Prawo wodne.

Władysław Salamon, dn. 7.05.2018 r.