Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Zmiany w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym 2019

14 marca 2019 r. przestał obowiązywać program rolnośrodowiskowy, realizowany przez tych rolników, którzy podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013 w ostatnim roku, kiedy to było jeszcze możliwe, czyli w 2014.   

Od 15 marca 2019 r., w ramach nowego PROW 2014–2020, kontynuowane jest natomiast ,,Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”, do którego rolnicy mogli przystępować począwszy od 2015 roku przez kolejne lata. Mogą zatem nadal, czyli także w roku 2019, podejmować zobowiązania w ramach przewidzianych pakietów i wariantów wymienionego działania.

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne szczegółowo regulują przepisy  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 24 marca 2015 r.) do którego sukcesywnie były co roku wprowadzane zmiany. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone w marcu 2019 roku (Dz. U.  poz. 495 marzec 2019):

Oto najważniejsze zmiany jakie wprowadziło ostatnie rozporządzenie:

W ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone:

Zmiana procentowego udziału upraw na gruntach ornych.

- udział każdej z czterech upraw nie był mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie – w przypadku zastosowania czterech upraw w gospodarstwie,       

- udział każdej z trzech największych upraw nie był mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie i udział pozostałych upraw łącznie nie był mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w przypadku zastosowania więcej niż czterech upraw.

 

Od 2019 r. rolnik realizujący zobowiązanie w ramach Pakietu 1. będzie zobowiązany do przyorania międzyplonu (zastosowanego jako praktyka dodatkowa); nie dotyczy przypadków uprawy gleby w systemie bezorkowym

W Wariancie 2.1. Międzyplony Możliwe jest od tego roku przyznawanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację wariantu 2.1. Międzyplony, w sytuacji zastosowania międzyplonu po ugorowaniu (§ 12).

Dotychczas: płatność przyznawana była do gruntów ornych, na których po plonie głównym są uprawiane międzyplony Od 2019: płatność przyznawana do gruntów ornych, na których po plonie głównym lub po ugorowaniu są uprawiane międzyplony.

Doprecyzowano także przepisy mówiące o wielkości obszaru  w przypadku przeniesienia posiadania części gruntów. Obowiązywać będzie  następująca zasada: Wielkość obszaru w przypadku wariantu 2.1. Międzyplony może podlegać zmianie, lecz nie więcej niż o 15% w stosunku do wielkości obszaru objętego tym zobowiązaniem w pierwszym roku jego realizacji.

 

Od 2019r.: 15% odchylenie od wielkości obszaru będzie wyliczane w kolejnych latach realizacji zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach wariantu 2.1 osobno w stosunku do wielkości każdego z obszarów wynikających z takiego podziału

W Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Wprowadzono zmianę polegającą na  zapewnieniu braku sprzeczności pomiędzy wymogami wariantów Pakietu 4. (z wyłączeniem wariantu 4.7.), a działaniami fakultatywnymi określonymi w planach ochrony i planach zadań ochronnych ustanowionych dla obszarów Natura 2000 Rozszerzenie warunku przyznania płatności w przypadku wariantów 4.1.– 4.6. i 4.8.–4.11.:

- płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana, jeżeli wymogi określone dla danego wariantu nie są sprzeczne z działaniami fakultatywnymi zawartymi planie ochrony albo planie zadań ochronnych, ustanowionym dla obszaru Natura 2000 (§ 12);

- ww. warunek uznaje się za spełniony pomimo tego, że wymogi danego wariantu są sprzeczne z działaniami fakultatywnymi PZO/PO dla danego obszaru Natura 2000, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) pisemnie potwierdzi, że dany wariant może być realizowany zgodnie z tymi wymogami (§ 12);

Zmiana  ta oznacza że Rolnik/zarządca będzie zobowiązany do złożenia do ARiMR:

 

a) oświadczenia eksperta przyrodniczego, że wymogi realizowanego wariantu są albo nie są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami fakultatywnymi określonymi w planie ochrony lub w planie zadań ochronnych lub

b) kopii pisemnego potwierdzenia RDOŚ, że dany wariant może być realizowany (§ 21); Analogiczne oświadczenie i kopia pisemnego potwierdzenia RDOŚ będą również załącznikami do planu działalności rolnośrodowiskowej (załącznik nr 3 do rozporządzenia).

 

Nastąpiła także zmiana wymogów wariantów Pakietu 4. i Pakietu 5., dotyczących terminów pokosu, terminów wypasu oraz terminów wykaszania niedojadów (załącznik nr 2 i załącznik nr 8 do rozporządzenia).

Oznacza to że określony (zawężony) przez eksperta przyrodniczego/doradcę rolnośrodowiskowego termin będzie obligatoryjny dla beneficjenta.

Zatem co ważne, informacja o wymogach określonych przez eksperta/doradcę, którą rolnik/zarządca jest zobowiązany przekazać do ARiMR (§ 21 ust. 2), będzie obejmowała również ww. określone przez eksperta/doradcę terminy.

Kogo dotyczą zmiany w Pakiecie 4. i 5.?

Zmiany dotyczące Pakietu 4. i 5. (brak sprzeczności z PZO/PO, doprecyzowanie terminów koszenia/wypasu) mają zastosowanie do zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, które rozpoczną się od 2019 r. i w latach późniejszych (§ 3 nowelizacji).

Beneficjenci, którzy podjęli zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Pakietu 4. lub Pakietu 5. w latach 2015–2018 kontynuują realizację tych zobowiązań w niezmienionym kształcie.

Dokonano także rozszerzenia wyjątku od zakazu tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód, wykorzystując istniejące urządzenia melioracji wodnych do wymogów siedliskowych gatunków lub siedlisk będących przedmiotem ochrony w danym pakiecie, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone przez eksperta przyrodniczego, a w przypadku wariantu 4.7. – przez doradcę rolnośrodowiskowego” . Poprzednio wyjątek dotyczył jedynie melioracji wodnych szczegółowych.

 

W Pakiecie 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie rozszerzono listę roślin objętych wsparciem w ramach Pakietu 6. o gatunek proso zwyczajne (Panicum miliaceum L.) (załączniki nr 2, nr 4 i nr 7)

A w przypadku uprawy  w ramach tego Pakietu:

Wprowadzono korekta przepisów dotyczących obowiązku dołączenia do wniosku

dokumentu potwierdzającego zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian

 regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru

Wymóg: w 1 i 4 roku uprawa rośliny danej odmiany z kwalifikowanego materiału siewnego

Niezależnie od tego w jakim miejscu prowadzona jest uprawa, w 1 i 4 roku uprawy danej

odmiany należy wykorzystać do wysiewu kwalifikowany materiał siewny

 

Doprecyzowano przepisy w zakresie obowiązku zmiany planu działalności

 rolnośrodowiskowej

 – w przypadkach przejmowania przez rolnika/zarządcę zobowiązania rolno-środowiskowo

-klimatycznego realizowanego przez innego rolnika/zarządcę (§ 30):

 

1) W przypadku przejęcia zobowiązania rolnik/zarządca powinien (przy udziale doradcy

rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego) dokonać zmiany tego planu działalności

 rolnośrodowiskowej w celu dostosowania jego do przejętego zobowiązania, przed upływem

25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności

bezpośredniej

 w roku następującym po roku, za który rolnikowi lub zarządcy została przyznana płatność

 rolno-środowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 24–29.

 

2) Rolnik/zarządca, który przejął zobowiązanie i dokonał zmiany planu działalności

rolnośrodowiskowej, będzie zobowiązany do przesłania do dnia 15 lipca roku następującego

po roku, za który rolnikowi/zarządcy została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna

w trybie przepisów § 24–29, kopii wybranych stron zmienionego planu działalności

 rolnośrodowiskowej do kierownika biura powiatowego ARiMR.

 

3) Jeżeli zmieniony plan ulegnie kolejnej zmianie np. w związku z podjęciem nowego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnik/zarządca będzie również zobowiązany do przesłania do kierownika biura powiatowego ARiMR, do dnia 15 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopii wybranych stron planu działalności rolnośrodowiskowej.

W przypadku, gdy rolnik lub zarządca, nie prześle kopii stron planu w terminie, kierownik biura powiatowego Agencji będzie wzywał na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Przesłanie wymaganych kopii stron planu działalności rolnośrodowiskowej do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, będzie uważane się za dokonane w terminie.

Niedokonanie zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej w wymaganym terminie = brak planu działalności rolnośrodowiskowej (40% zmniejszenie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej).

Niekompletność lub niezgodność zmienionego planu działalności rolnośrodowiskowej z informacjami przekazanymi we wniosku:

Należy: (1) uzupełnić/poprawić plan, (2) złożyć oświadczenie o uzupełnieniu/poprawieniu tego planu do ARiMR, najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (w przypadku niedokonania w terminie tych czynności płatność podlega zwrotowi w wysokości 30%)

Pozostałe zmiany dotyczą spraw spadkowych i dziedziczenia w wypadku realizacji PRŚK i nie są ściśle związane z wymogami realizacji tego działania.  Dala przypomnienia wyszczególnienie pakietów i wariantów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym jakie można realizować w 2019 roku.

 • §Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
 • §Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:

Wariant 2.1. Międzyplony,

Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%;

 • §Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
 • §Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:

Wariant4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,

Wariant 4.3. Murawy,

Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne,

Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże

Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,

Wariant 4.6.2.Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające,

Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO),

Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki,

Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki,

Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego,

Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza;

 • §Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:

Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,

Wariant 5.3. Murawy,

Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne,

Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże,

Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,

Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające;

 • §Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:

Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie –w przypadku uprawy,ü

Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego;

 • §Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:

Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła,

Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni,

Wariant7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec,

Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń,

Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz.

Beneficjentem działania może być rolnik albo zarządca gruntów albo grupa rolników albo grupa rolników lub zarządców. Beneficjent nie musi spełniać definicji rolnika aktywnego zawodowo.

Jacek Kostuch, dn. 1.04.2019 r.