Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Dopłaty obszarowe a normy i wymogi wzajemnej zgodności

Rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie są zobowiązani do przestrzegania norm wzajemnej zgodności i w tym zakresie podlegają kontroli. Podczas kontroli pracownicy ARiMR na powierzchni działek zadeklarowanych we wniosku, zgłoszonych oraz niezgłoszonych do płatności, sprawdzają przestrzeganie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz wymogi związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,  wymogi dotyczące zdrowia roślin oraz bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do produkcji roślinnej.

Jednym z komponentów dopłat obszarowych stanowi zazielenienie. Jest to płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, takie jak:

 • dywersyfikacja upraw - czyli uprawa określonej liczby gatunków upraw,
 • utrzymanie Trwałych Użytków Zielonych,
 •  utrzymanie obszarów proekologicznych.

Rolnicy uczestniczący w systemie płatności dla małych gospodarstw są automatycznie zwolnieni z obowiązku spełniania zazielenienia.

Praktyka dywersyfikacji upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym w danym roku.                                                                                      

W przypadku, gdy grunty orne zajmują:

 •  od 10 do 30 ha gruntów ornych - wymagane są minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych,   
 • powyżej 30 ha gruntów ornych - wymagane są minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. gruntów ornych.                                                            

W przypadku wyznaczonych trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym, obowiązuje  praktyka w ramach płatności za zazielenienie, polegająca na:

 • zakazie przekształcania i zaorywania wyznaczonych TUZ wartościowych pod względem środowiskowym,
 • obowiązku ponownego przekształcenia danego obszaru w trwały użytek zielony w przypadku jego przekształcenia lub zaorania,
 • terminowym wypełnieniu obowiązku przywrócenia TUZ wartościowych pod względem środowiskowym, lecz nie później niż do 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności. Rolnicy ci zobowiązani są do utrzymania obszarów EFA na powierzchni odpowiadającej przynajmniej 5% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Od dnia 27 lipca 2018 roku na terenie całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wymagania z Programu działań wchodzą w zakres wymogów wzajemnej zgodności i obowiązuje na terenie całego kraju.

Program określa warunki stosowania i przechowywania nawozów na terenach o dużym nachyleniu i w tym zakresie obowiązują wymogi.  

Nawozów nie stosuje się na terenach o dużym nachyleniu, czyli nachyleniu powyżej 10% w kierunku wód powierzchniowych w odległościach określonych w programie.

Jeżeli na gruntach rolnych na terenie o dużym nachyleniu występuje uprawa, odległości określone  w programie można zmniejszyć o połowę pod warunkiem  zastosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby lub podzielenia pełnej dawki nawozów co najmniej na 3 równe dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozu nie może być krótszy niż 14 dni.

Na pozostałej części terenu o dużym nachyleniu (poza strefą, na której jest zabronione stosowanie nawozów) należy:

 • rozdzielić dawki nawozów azotowych mineralnych, tak aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha,
 • stosując nawozy na gruntach ornych, należy dokonać ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorać lub wymieszać z glebą (przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu), a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych - stosować je przy największym zapotrzebowaniu roślin na azot,
 • na terenie o dużym nachyleniu należy uprawiać działkę rolną w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, stosując odkładanie skiby w górę stoku, o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie tej działki rolnej lub przy zastosowaniu konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak uprawa uproszczona, uprawa uproszczona pasowa lub uprawa zerowa, z tym że nie dotyczy to działki rolnej mniejszej niż 1 ha, na której stosuje się uproszczony system uprawy,
 • na terenie o dużym nachyleniu zabronione jest przechowywanie nawozów w odległości 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej.

W programie zostały określone terminy stosowania nawozów w zależności od lokalizacji, rodzaju gruntu oraz rodzaju nawozu.

Program określa również warunki przechowywania nawozów naturalnych. Wymaga, aby nawozy naturalne płynne i stałe przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwić ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy. Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwić ich przechowywanie przez  okres 5 miesięcy.

Możliwe jest czasowe, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych. Pryzmy z nawozem należy zlokalizować poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Lokalizację pryzmy należy zaznaczyć na mapce działki (znakomicie nadają się do tego załączniki graficzne do wniosku o płatności obszarowe) wraz z informacją o dacie założenia pryzmy i ten dokument należy przechowywać przez okres 3 lat. Obornik na pryzmie ponownie można  przechować w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.

Konieczne jest dostosowanie powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) do wymogów określonych w Programie, w terminie do:

 • 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
 • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Przed upływem tych terminów należy zapewnić przechowywanie nawozów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

Rolnicy, którzy gospodarują na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymują zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego, powinni posiadać plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu. Mają też obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów nawożenia azotem. Ewidencja ta winna zawierać informacje o dacie zastosowania nawozu, rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz, rodzaju zastosowanego nawozu, zastosowanej dawce nawozu, terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

Rolnicy, obowiązani do posiadania planu nawożenia azotem lub obliczeń maksymalnych dawek azotu, są obowiązani do ich przechowywania przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.     

Podstawowymi dokumentami wymaganymi podczas kontroli wzajemnej zgodności są:

 • obliczania maksymalnych dawek azotu lub plan nawozowy,
 • rejestr zabiegów agrotechnicznych dotyczący nawożenia azotem,
 • w przypadku składowania obornika na pryzmie – mapka z lokalizacją i datą założenia,
 • w przypadku zbywania/nabywania nawozów naturalnych – umowa na zbycie,
 • ewidencja stosowania środków ochrony roślin,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
 • protokół z badania technicznego opryskiwacza.      

mgr inż. Grażyna Pitala, dn. 4.05.2021 r.

źródła:

Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 653).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344).

„Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” z dnia 12.02.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 243).

fot. andreas160578 / Pixabay / www.pixabay.com