Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

PROW 2007-2013

Już wkrótce spodziewamy się, że ruszy kolejne działanie w ramach PROW 2007-2013, „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kolejnymi działaniami wchodzącymi w życie będą „Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Pokrótce przedstawiamy podstawowe kryteria ubiegania się o pomoc w ramach tych działań:

I. Modernizacja gospodarstw rolnych

Pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego (numer identyfikacyjny ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, ewidencji wniosków o płatności), o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 4 ESU
 • jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,
 • prowadzi produkcję rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

Pomoc przyznaje się i wypłaca na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż:

 • 40% kosztów ,
 • 50% kosztów – gdy beneficjentem jest rolnik, który nie ukończył 40 roku życia
 • 50% kosztów – gdy inwestycja jest realizowana na obszarach ONW
 • 60% kosztów – gdy inwestycja jest realizowana na obszarach ONW, a beneficjentem jest rolnik, który nie ukończył 40 roku życia
 • 75% kosztów – gdy inwestycje związane są z przechowywaniem nawozów naturalnych lub kiszonek

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości maksymalnie 300 tysięcy złotych na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2007-2013.

Inwestycje zaliczone do kosztów kwalifikowanych:

 • budowa, modernizacja, przebudowa budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych
 • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej (dopuszcza się zakup maszyn i urządzeń używanych pod warunkiem, że:
  - cena nie przekracza wartości nowych maszyn i urządzeń,
  - nie są starsze niż 5 – letnie,
  - spełniają normy i standardy techniczne,
  - nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem pomocy krajowej lub UE,
  - ich zakup potwierdzony jest fakturą
 • zakładanie lub wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich
 • wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt
 • zaopatrzenie gospodarstw rolnych w wodę
 • instalacji służących ochronie środowiska
 • utwardzanie placów manewrowych
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • przygotowanie dokumentacji technicznej, opłaty za patenty i licencje, nadzór inwestorski do wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych

Wniosek wraz załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w Oddziale Regionalnym ARiMR

II. Ułatwianie startu młodym rolnikom

Pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która:

 • do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności rolniczej i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego:
  * powierzchnia użytków rolnych będzie nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju oraz nie większa niż 300 ha,
  * gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie,
  * gospodarstwo będzie spełniać podstawowe wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt
 • jest pełnoletnia i w dniu złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia,
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Na wniosek beneficjenta pomoc finansowa w tym działaniu będzie wypłacana w formie premii w wysokości 50 tysięcy złotych. Pomoc jest przyznawana jednorazowo dla 1 beneficjenta

Warunki uzyskania pomocy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami
 2. Złożenie biznesplanu

Zobowiązania beneficjenta

 1. Samodzielne prowadzenie gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy,
 2. Zrealizowanie założeń biznesplanu do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy
 3. Wydatkować w okresie 3lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie
 4. Osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej w gospodarstwie, w wysokości 4 ESU i nie mniejszą niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 5. Spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej oraz spełniać te wymagania do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy
 6. Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej przez 3 lata od dnia wypłaty pomocy,
 7. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych, należy je uzupełnić w okresie 3 lat od dnia doręczenie decyzji o przyznaniu pomocy
 8. Przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Przeznaczenie pomocy na inwestycje:

 1. Inwestycje określone jako koszty kwalifikowane w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013
 2. Zakup gruntów rolnych, które przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy, rolnik będzie wykorzystywał do działalności rolniczej
 3. zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej lub postępem genetycznym w zakresie prowadzenia produkcji

Szczególne warunki przyznania pomocy:
Jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy więcej niż 18 miesięcy, pomoc można przyznać osobie, która gospodarstwo rolne nabyła:

 1. jako spadek,
 2. jako darowizna przed ukończeniem 18 roku życia,
 3. jako darowizna po ukończeniu 18 roku życia, w trakcie nauki
 4. podczas odbywania służby wojskowej

Wniosek wraz załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w Oddziale Regionalnym ARiMR

III. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

O pomoc finansową w tym działaniu może ubiegać się rolnik lub jego domownik, lub małżonek tego rolnika, który:

 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • nie ma ustalonego prawa do renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013
 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów.

Refundacji podlegają koszty w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc wypłaca się maksymalnie do 100 tys. złotych na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2007-2013

Koszty kwalifikowalne w ramach przyznanej pomocy:

 • budowa, przebudowa, remont lub modernizacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
 • budowa, przebudowa, remont lub modernizacja istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
 • zagospodarowanie terenu
 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do prowadzenia działalności nierolniczej,
 • zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą
 • w wysokości maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty ogólne przygotowania i realizacji przedsięwzięcia (np. dokumentacja techniczna, opłaty za patenty i licencje, nadzór inwestorski, koszty transportu do miejsca inwestycji, koszty montażu maszyn i urządzeń )

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się: podatku od towarów i usług (VAT) oraz zakupu rzeczy używanych

Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc zawarty jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek wraz załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w Oddziale Regionalnym ARiMR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 0800 38 00 84,
 • na stronach internetowych:
  www.arimr.gov.pl;
  www.minrol.gov.pl;
  www.cdr.gov.pl
 • wysyłając e-mail na adres: infoatdoplaty [dot] gov [dot] pl
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych AR i MR.

Krystyna Maliszewska