Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
Nazwa postępowania: 

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem oraz usługi gwarancyjne tego sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Bolechowice: Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem oraz usługi gwarancyjne tego sprzętu.
Numer ogłoszenia: 296764 - 2015; data zamieszczenia: 04.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach , os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice, woj. małopolskie, tel. 12 2851107, faks 12 2851107.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem oraz usługi gwarancyjne tego sprzętu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do specyfikacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę poniższego sprzętu komputerowego:

Komputer stacjonarny typ A 20 sztuk
Komputer stacjonarny typ B 1 sztuka
Monitor 19 21 sztuk
Laptop szkoleniowy typ A 55 sztuk
Laptop szkoleniowy typ B 1 sztuka
Urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka
Serwer szkoleniowy 2 sztuki
Dodatkowe licencje i oprogramowanie serwerowe do celów szkoleniowych
Macierz dyskowa 1 sztuka
Zasilacz awaryjny UPS 2 sztuki
Szafa Rack 1 sztuka
Przełącznik zarządzalny 1 sztuka
oraz instalację i konfigurację urządzeń..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 32.42.00.00-3, 48.82.00.00-2, 48.90.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego : NBP/o Kraków, 60 1010 1270 0047 5013 4100 0000, z adnotacją wadium - dostawa sprzętu komputerowego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do specyfikacji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał dwie dostawy sprzętu komputerowego, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do specyfikacji.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do specyfikacji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty, dotyczące urządzeń komputerowych wymienionych w Załączniku nr 1 do specyfikacji (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia deklaracji, zaświadczeń, dokumentów równoważnych lub innych dokumentów potwierdzających odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem):
  1. Komputer stacjonarny typ A i typ B
  a) raport z przeprowadzonego testu, potwierdzający spełnienie wymogu na liczbę punktów, które musi osiągnąć jednostka centralna, w teście SYS Mark 2012 na oferowanym sprzęcie;
  b) certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows (do oferty należy dołączyć stosowany wydruk ze strony Microsoft WHCL, opublikowanej przez firmę Microsoft);
  c) deklaracja potwierdzająca spełnianie przez oferowane urządzenia oznaczenia efektywności energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 (wymagany wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org dotyczący oferowanego modelu komputera);
  d) deklaracja producenta potwierdzająca posiadanie przez oferowany sprzęt deklaracji zgodności CE,
  e) dokument potwierdzający, że producent oferowanych urządzeń posiada normę jakościową ISO 9001,
  f) oświadczenie producenta urządzeń w zakresie głośności komputera - pomiar zgodny z normą ISO 9296/ISO 7779.
  2. Monitor
  a) deklaracja potwierdzająca spełnianie przez oferowane urządzenia oznaczenia efektywności energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 (wymagany wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org dotyczący oferowanego modelu monitora);
  b) deklaracja producenta potwierdzająca posiadanie przez oferowany sprzęt deklaracji zgodności CE;
  c) dokument potwierdzający, że producent oferowanych urządzeń posiada normę jakościową ISO 9001.
  3. Laptop szkoleniowy typ A i typ B
  a) raport z przeprowadzonego testu, potwierdzający spełnienie wymogu na liczbę punktów, które musi osiągnąć komputer w teście SYS Mark 2012 na oferowanym sprzęcie;
  b) deklaracja potwierdzająca spełnianie przez oferowane urządzenia oznaczenia efektywności energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 (wymagany wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org dotyczący oferowanego modelu komputera);
  c) deklaracja producenta potwierdzająca posiadanie przez oferowany sprzęt deklaracji zgodności CE,
  d) dokument potwierdzający, że producent oferowanych urządzeń posiada normę jakościową ISO 9001.
  4. Serwer szkoleniowy
  a) raport z przeprowadzonego testu, potwierdzający spełnienie wymogu jaki musi osiągnąć oferowany serwer (z wyłączeniem dysków twardych i pamięci operacyjnej) opublikowany i dostępny na dzień składania ofert na stronie niezależnej organizacji www.spec.org;
  b) certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows Server (do oferty należy dołączyć stosowany wydruk ze strony Microsoft WHCL, opublikowanej przez firmę Microsoft);
  c) deklaracja producenta potwierdzająca posiadanie przez oferowany sprzęt deklaracji zgodności CE;
  d) dokument potwierdzający, że producent oferowanych urządzeń posiada normę jakościową ISO 9001.
  5. Przełącznik zarządzalny
  a) deklaracja producenta potwierdzająca posiadanie przez oferowany sprzęt deklaracji zgodności CE;
  b) dokument potwierdzający, że producent oferowanych urządzeń posiada normę jakościową ISO 9001,
  c) oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta w zakresie zgodności oferowanego urządzenia ze standardem RoHS.
  6. Zasilacz awaryjny UPS, Szafa Rack
  a) deklaracja producenta potwierdzająca posiadanie przez oferowany sprzęt deklaracji zgodności CE.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6.2.2. i 6.2.4. specyfikacji.
3. Dowód wniesienia wadium.
4. Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanych urządzeń według wzoru Załącznika nr 3 do specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na zastąpieniu oferowanych urządzeń komputerowych innymi urządzeniami komputerowymi, w sytuacji gdy urządzenia stanowiące przedmiot umowy zostały wycofane z rynku lub zaprzestano ich produkcji, co wywołało obiektywną niemożność ich dostarczenia, a nowe urządzenia charakteryzują się nie gorszymi parametrami technicznymi, nie gorszą jakością wykonania i nie gorszymi warunkami serwisu, a na zmianę wyrażą zgodę strony umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.modr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Karniowice, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice, sekretariat - pokój nr 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2015 godzina 14:00, miejsce: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Karniowice, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice, sekretariat - pokój nr 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data ogłoszenia: 
04.11.2015
Termin składania ofert: 
12.11.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: