Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
Nazwa postępowania: 

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, znak MODR/PN/2013/4

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Bolechowice: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, znak MODR/PN/2013/4
Numer ogłoszenia: 110017 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Karniowicach , os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice, woj.
małopolskie, tel. 12 2851107, faks 12 2851107.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.modr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, znak MODR/PN/2013/4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na podstawie umowy sprzedaży
załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ) fabrycznie nowego sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania o parametrach określonych w SIWZ, w
ilości:
- 3 szt. stacja graficzna + system operacyjny
- 1 szt. stacja robocza + system operacyjny
- 1 szt. Monitor do grafiki
- 3 szt. Monitor biurowy
- 4 szt. UPS
- 3 szt. Oprogramowanie Adobe CS6 Design Standard lub równoważne opisane
w SIWZ
- 3 szt. Oprogramowanie Corel GS X6 lub równoważne opisane w SIWZ
- 4 szt. Oprogramowanie Ms Office 2010 H&B lub równoważne opisane w
SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.10.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.17.28-5, 48.31.50.00-9, 48.32.20.00-1, 48.62.00.00-0, 48.70.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru
  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
  ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie
  ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu
  ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.modr.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.modr.pl zakładka przetargi lub Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice,
Sekretariat I piętro pokój 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
nie

Data ogłoszenia: 
12.06.2013
Termin składania ofert: 
20.06.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: