Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
Nazwa postępowania: 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, drukarki i projektora

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Oś.XXXV-lecia PRL 9 , 32-08 Bolechowice

Tel./fax /012/ 285-11-07 , tel/fax 12/285-21-13/14Realizując projekt “Agroturystyka i przedsiębiorczość okołorolnicza – kluczem do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych w Małopolsce” w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie nr Z/2.12/II/2.1/65/05/U/15/05 z dnia 24.06.2005.

Ogłasza przetarg nieograniczony na :


Dostawę sprzętu komputerowego, drukarki, projektora dla Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  • komputer stacjonarny monitor - 2 zestawy - CPV 30 231 300-0
  • CPV 30 231 250-4
  • drukarka laserowa - 1 szt - CPV 30 233 231-9
  • kserokopiarka - 1 szt - CPV 30 121 100-4
  • oprogramowanie - 2 szt - CPV 30 241 600-6
  • system operacyjny - 2 szt - CPV 30 241 400-4
  • projektor - 2 szt - CPV 33 452 100-4
 2. Termin realizacji zamówienia


  Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.


  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
  2. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem – prowadzą działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem przez okres nie krótszy niż 1 rok
  3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. ust.1i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Udzielą gwarancji na okres wskazany w specyfikacji technicznej.  Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o dokumenty złożone zgodnie z punktem VII SIWZ, zgodnie z poniższym opisem dokonania oceny ich spełnienia.

  Ad 1 Na potwierdzenie spełnienia warunku uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, z którego wynika, że działalność prowadzona jest, co najmniej od maja 2004 roku, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  Ad 2 Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu udokumentowanych dostaw zrealizowanych w roku 2004/2005 – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli dostawca zrealizował w tym roku, co najmniej 2 dostawy.

  Ad 3 Ocena sytuacji finansowej nastąpi w oparciu o dokumenty określone w rozdziale VII pkt, 5 i 6.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent nie zalega z podatkami i opłatami lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

  Ad 4 Na potwierdzenie spełnienia warunku nie wykluczenia wykonawcy z postępowania należy złożyć oświadczenie zgodnie z art.24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  Ad 5 Ocena spełnienia warunku udzielenia gwarancji nastąpi w oparciu o zaoferowany przez dostawcę w ofercie okres gwarancji. Zamawiający wykluczy z postępowania dostawcę, który zaoferuje krótszy okres gwarancji niż wskazany w specyfikacji technicznej.
  Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia nie podlegają zmianom w toku danego postępowania.

 4. Termin składania ofert


  Oferty należy składać do dnia 23 września 2005 r. do godziny 1100 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Oś. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice pokój 103 (sekretariat).

 5. Termin publicznego otwarcia ofert


  nastąpi w dniu 23 września o godzinie 1200 w MODR Karniowice, Oś. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice, pokój 215.
 6. Formularz zawierający SIWZ do pobrania w MODR Karniowice, Oś. XXXV-lecia PRL 9,
  32-82 Bolechowice, Dział A-G, pokój 116 /I piętro/ tel. 12/285-11-07, bez opłat lub drogą elektroniczną (informacje pod podanym nr. telefonu).

 7. Kryteria oceny ofert
  1. Cena ofertowa – 100 % = 100 pkt


 8. Termin związania ofertą


  30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24 października 2005

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Karniowice, dnia 09.09.2005 r.
Data ogłoszenia: 
09.09.2005
Termin składania ofert: 
23.09.2005