Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
Nazwa postępowania: 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych polegającej na wyburzeniu biegu schodów, przebudowie spocznika, budowie podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany stolarki drzwiowej, bramy garażowej i drzwi zaplecza garażu w budynku Zamawiającego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.

Ogłoszenie o zamówieniu: 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych polegającej na wyburzeniu biegu schodów, przebudowie spocznika, budowie podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany stolarki drzwiowej, bramy garażowej i drzwi zaplecza garażu w budynku Zamawiającego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


NieNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający


Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania


Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających


NieJeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej


Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, krajowy numer identyfikacyjny
356900630, ul.
Osiedlowa 
9

,
32-082 
Karniowice, woj.
małopolskie, państwo
Polska, tel.
122 851 107, , e-mail
sekretariatatmodr [dot] pl, , faks
122 851107.


Adres strony internetowej (URL): www.modr.pl


Adres profilu nabywcy:Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

jednostka budżetowa podległa Ministrowi Rolnictwa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
NieAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.modr.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

NieadresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

NieInny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak


Inny sposób:

pisemnie, składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańcaAdres:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice, sekretariat - pokój nr 103.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych polegającej na wyburzeniu biegu schodów, przebudowie spocznika, budowie podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany stolarki drzwiowej, bramy garażowej i drzwi zaplecza garażu w budynku Zamawiającego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.

Numer referencyjny:
MODR/PN/2017/5

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych


Zamówienie podzielone jest na części:


Tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich częściZamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

dwie części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych polegającej na wyburzeniu biegu schodów, przebudowie spocznika, budowie podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany stolarki drzwiowej, bramy garażowej i drzwi zaplecza garażu w budynku Zamawiającego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania, w ramach których wyszczególniono następujące prace :

I. Zadanie nr 1 ? przebudowa schodów i budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych
Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje w szczególności:
1. wyburzenie jednego biegu schodów,
2. demontaż okładziny z płytek ceramicznych wraz z warstwą lastryka na spoczniku,
3. demontaż balustrad,
4. przebudowa fragmentu spocznika wraz z elementami nośnymi,
5. prace ziemne w zakresie wykonania płyty fundamentowej podnośnika dla niepełnosprawnych.
6. montaż podnośnika dla niepełnosprawnych,
7. wykonanie nowej okładziny schodów z płytek z granitu płomieniowanego,
8. naprawa i wykonanie nowych warstw tynkarskich,
9. zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych płyty spocznika,
10. montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej.

II. Zadanie nr 2 ? wymiana stolarki drzwiowej, bramy garażowej i drzwi zaplecza garażu.
Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje w szczególności wymianę stolarki budowlanej:
1. Na I piętrze budynku :
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe z holu do pomieszczenia nr 103
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe z pomieszczenia nr 103 do pomieszczenia nr 104
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe z pomieszczenia nr 103 do pomieszczenia nr 102
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe z pomieszczenia nr 102 do pomieszczenia nr 101
2. W piwnicy budynku:
- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe,
- drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe w wiatrołapie
3. W budynku garażu:
- brama garażowa roletowa,
- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe do zaplecza garażu.II.5) Główny kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:Kod CPV
45420000-7
45410000-4
45110000-1
45430000-0
45262300-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT:Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)II.7)
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


miesiącach: 
  lub dniach:

50


lub

data rozpoczęcia:

  lub zakończenia:
2017-12-24


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIII.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


Określenie warunków:
Zamawiający nie opisuje, i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków:
Zamawiający nie opisuje, i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które to osoby będą członkami właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w następującej specjalności tj.:

? kierownik robót budowlanych (kierownik budowy) - posiadający minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
TakInformacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIAIII.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


TakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


Nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wskazanych powyżej dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je następującym dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającym odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZPIII.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz powinien potwierdzać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w pkt 5.1.3 b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Pełnomocnictwo jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspolnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.modr.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

NieInformacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

NieNależy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

NieDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

NieInformacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Dopuszcza się złożenie oferty wariantowejZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  


Przewidywana minimalna liczba wykonawców


Maksymalna liczba wykonawców  


Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

NieNależy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) KryteriaKryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacjiPrzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
TakNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki zmiany tych postanowień zostały określone w załączniku nr 2 (przebudowa schodów), załączniku 2a (wymiana stolarki) ? wzór umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:


Data: 2017-10-20, godzina: 09:00,


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Wskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>
polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa schodów i budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje w szczególności:
1. wyburzenie jednego biegu schodów,
2. demontaż okładziny z płytek ceramicznych wraz z warstwą lastryka na spoczniku,
3. demontaż balustrad,
4. przebudowa fragmentu spocznika wraz z elementami nośnymi,
5. prace ziemne w zakresie wykonania płyty fundamentowej podnośnika dla niepełnosprawnych.
6. montaż podnośnika dla niepełnosprawnych,
7. wykonanie nowej okładziny schodów z płytek z granitu płomieniowanego,
8. naprawa i wykonanie nowych warstw tynkarskich,
9. zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych płyty spocznika,
10. montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45110000-1, 45262300-4, 45430000-0, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-24
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2 Nazwa: Wymiana stolarki drzwiowej, bramy garażowej i drzwi zaplecza garażu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje w szczególności wymianę stolarki budowlanej:
1. Na I piętrze budynku :
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe z holu do pomieszczenia nr 103
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe z pomieszczenia nr 103 do pomieszczenia nr 104
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe z pomieszczenia nr 103 do pomieszczenia nr 102
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe z pomieszczenia nr 102 do pomieszczenia nr 101
2. W piwnicy budynku:
- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe,
- drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe w wiatrołapie
3. W budynku garażu:
- brama garażowa roletowa,
- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe do zaplecza garażu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45420000-7, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-24
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Data ogłoszenia: 
05.10.2017
Termin składania ofert: 
20.10.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: