Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
Nazwa postępowania: 

Zaproszenie do składania ofert: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu sygnalizacji pożaru w całym budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy ul. Osiedlowej 9, zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej, oraz wykonanie robót polegających na montażu urządzeń i uruchomieniu nowego systemu sygnalizacji pożarowej w części piwnica i parter budynku"

Ogłoszenie o zamówieniu: 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Informacje o Zamawiającym.

 MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH Karniowice, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice Tel. 12 285-21-13 Fax 12 285-11-07 E-mail: sekretariatatmodr [dot] pl NIP: 5130197883 REGON: 356900630

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

2.2. Zamawiający zaprasza do składania ofert i zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

 1. Opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu sygnalizacji pożaru w całym budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy ul. Osiedlowej 9, zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej, oraz wykonanie robót polegających na montażu urządzeń i uruchomieniu nowego systemu sygnalizacji pożarowej w części piwnica i parter budynku”.

 

 • Na przedmiot zamówienia składa się:
 1. Wykonanie projektu wykonawczego zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Projekt będzie przewidywał realizację systemu sygnalizacji pożaru w dwóch etapach.
 2. Wykonanie pierwszego etapu projektu: Dostawa urządzeń (centrali alarmowej i czujek) oraz montaż systemu sygnalizacji pożarowej na dwóch kondygnacjach: piwnicy i parteru.
 3. Uruchomienie systemu.
 4. Przeszkolenie użytkowników systemu – przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji systemu.
 5. Utylizacja zdemontowanych elementów aktualnie istniejącej instalacji ppoż.
 6. Doprowadzenie pomieszczeń, w których prowadzone były prace do stanu pierwotnego.

 

 • Przedmiot zamówienia musi być wykonany w szczególności z uwzględnieniem:
 1. Konsultacji i uwzględnienia uwag Zamawiającego na etapie projektowania i montażu systemu.
 2. Zachowania lokalizacji czujek ustalonej w dokumentacji projektowej.
 3. Zastosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty zgodności krajowe lub europejskie, świadectwa dopuszczenia wymagane dla poszczególnych urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej.
 4. System sygnalizacji pożaru będący przedmiotem niniejszego zamówienia musi przewidywać możliwość podłączenia centrali przeciwpożarowej do zewnętrznej stacji monitorowania pożaru (zgodnie z dokumentacją projektową), ale podłączenie to nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.
 5. Z uwagi na wymaganą niezawodność systemu centrala sygnalizacji pożarowej musi posiadać redundantną budowę sprzętową i programową.
 6. Centrala musi zapewnić możliwość podłączenia docelowo całości instalacji tj. z uwzględnieniem I i II etapu wraz z oddymianiem szybu dźwigu osobowego.
 7. Automatyczne czujki punktowe muszą się charakteryzować następującymi cechami:
  1. praca jako interaktywne czujki wielokryteryjne umożliwiające działanie zarówno jako czujka dymu lub temperatury jak również jako czujka optyczno-temperaturowa (dualna).
  2. wykrywanie wszystkich typów pożarów testowych od TF1 do TF9
  3. praca w 9 klasach temperaturowych
  4. analiza stanu prealarmu
  5. wielostopniowe rozpoznanie zanieczyszczenia wraz z automatyczną regulacją  progu zadziałania kompensującą zanieczyszczenia otoczenia
 1. Wykonawca powinien posiadać Certyfikat Jakości Usług w zakresie projektowania, montażu i konserwacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej.
 2. Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy na cały przedmiotu zamówienia.

 

 1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest:

4.1. wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

4.2. wykonać na własny koszt oglądu, badania, pomiary, próby, sprawdzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

4.3. wykonać dokumentację projektową przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

4.4. uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe i uwzględniać zalecenia dotyczące walorów estetycznych i funkcjonalnych;

4.5. przekazać projekt wykonawczy do odbioru (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz całość opracowań zapisanych na nośniku elektronicznym w formacie .pdf, .dwg, .doc, .xls) wraz z jego zaprezentowaniem i omówieniem na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia
 2. a) Etap 1 - Wykonanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożaru w całości budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy ul. Osiedlowej 9, zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej wraz z kosztorysem inwestorskim i podziałem na 2 etapy wykonania robót montażowych. Termin realizacji : do 21 dni od daty podpisania umowy.
 3. b) Etap 2 - Wykonanie robót polegających na montażu i uruchomieniu nowego systemu sygnalizacji pożarowej w części piwnica i parter budynku. Termin realizacji : 5 tygodni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 15 grudnia 2017r.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy prac instalatorskich realizowanych w siedzibie Zamawiającego

 

 1. Sposób obliczenia ceny oferty

7.1. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym przedstawić cenę oferty dla całego zakresu prac, stanowiącego przedmiot zamówienia – należy podać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz wskazać stawkę podatku VAT. W cenie oferty należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy.

7.2. Ceną oferty służącą do porównania ofert jest wartość brutto ( z VAT ) całego zamówienia. Wykonawca określa cenę oferty w oparciu o własne kalkulacje cenowe.

7.3. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia i jest to cena ryczałtowa. W przypadku, gdy ilość prac wykonanych wykraczać będzie poza planowany zakres prac zawarty w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek świadczenia dodatkowe.

7.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym postępowaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

8.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.3. Zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

 1. a) posiadają doświadczenie zawodowe

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał: co najmniej dwie realizacje o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji systemów alarmowych ppoż w budynku użyteczności publicznej o wartości brutto minimum 50.000 zł.

 1. b) posiadają kadrę techniczną

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia do projektowania wymagane przepisami prawa.

8.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

 

 1. W celu potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty :

9.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

9.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji projektowej - projektant, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem załącznika nr 3.

9.3. Wykaz prac instalatorskich wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty (np. referencje, listy polecające) – zgodnie ze wzorem załącznika nr 4.

 

 1. Informacja dotycząca formy składanych dokumentów

10.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.2. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

10.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie jest wymagane.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

 1. Termin związania ofertą

13.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Podwykonawstwo

14.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac stanowiących przedmiot zamówienia.

14.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

14.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacje o podwykonawcach zamieszcza się w Formularzu ofertowym (załącznik nr 5).

14.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 

 1. Postanowienia dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

15.2. Na Formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.

15.3. Każdy z warunków określonych w pkt 8.3 (warunki udziału w postępowaniu) winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

15.4. Warunki określone w pkt 8.4. (niepodleganie wykluczeniu) winien spełniać każdy z tych wykonawców samodzielnie.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

16.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

16.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej lub przesłana w formie elektronicznej jako skan podpisanych przez Wykonawcę dokumentów oferty.

16.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego.

16.4. W celu przeprowadzenia oceny ofert w niniejszym postępowaniu oferta powinna zawierać:

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień zapytania ofertowego i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (jeśli dotyczy);

2) informacje dotyczące kadry technicznej/osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 3;

3) informacje dotyczące doświadczenia zawodowego wykonawcy w realizacji zamówień o podobnym charakterze należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 4;

4) pełnomocnictwo (jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika).

5) część opisową proponowanego systemu, zawierającą modele i dane techniczne centrali alarmowej i czujek.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert oraz sposób obliczenia ceny oferty

17.1. Miejsce składania ofert : Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Karniowice, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice sekretariat - pokój nr 103.

17.2. Termin składania ofert : 19.10.2017r., godzina 15.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na dziennik podawczy do Zamawiającego).

17.3. Ofertę należy złożyć :

 1. a) w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie lub nieprzeźroczystym opakowaniu, zamkniętym w sposób trwały. Na kopercie powinna znajdować się nazwa i adres Wykonawcy, a koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący: „Oferta na wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej ppoż” Nazwa i adres firmy Oferenta/Wykonawcy do korespondencji

lub

 1. b) w formie elektronicznej (skan oferty wraz z podpisami Wykonawcy) należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego : sekretariatatmodr [dot] pl

Oferta winna być złożona nie później niż do dnia 19.10.2017r. do godz. 15:00.

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert
  • Oferty będą podlegać ocenie w oparciu o poniższe kryteria :

Cena (C) – 90 % Gwarancja (G) – 10% Kryterium „cena” wykonania przedmiotu zamówienia będzie oceniane według następującego wzoru:

C= [(Cmin /C bad) x 90] gdzie:

C – ilość punktów oferty

C min – najniższa cena brutto

C bad – cena brutto oferty badanej.

Kryterium „gwarancja” wykonania przedmiotu zamówienia będzie oceniane według następującego wzoru:

G= [(Gbad /G max) x 10] gdzie:

G – ilość punktów oferty

G max – najdłuższy okres gwarancji podany w miesiącach

G bad – okres gwarancji podany w miesiącach dla oferty badanej.

18.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonaną instalację, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy od 60 miesięcy okres gwarancji, Zamawiający do obliczania punktacji przyjmie okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji niż 36 miesięcy to oferta będzie podlegała odrzuceniu.

18.3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia w oparciu o ranking punktów uzyskanych przez każdego z Wykonawców, który będzie stanowić suma punktów przyznanych w każdym z kryteriów.

 

 1. Informacje istotne dla postępowania

19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

19.2. Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni od opublikowania powiadomienia o wyborze.

19.3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie do składania ofert nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

19.4. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres email : sekretariatatmodr [dot] pl . Informacje w postępowaniu udziela – Piotr Chlewicki nr telefonu 515865990

Data ogłoszenia: 
09.10.2017
Termin składania ofert: 
19.10.2017
Pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: