Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną
  3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
  3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Możliwość składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2014-2015 - do 25.08.2015

INFORMACJA O MOŻLIWOSCI SKŁADANIA PROPOZYCJI
OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM
KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2014-2015

Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020, podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach UE do wyzwań przyszłości.

Stąd też, zgodnie z założeniami Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, opartego na długookresowym programie wzrostu społeczno - gospodarczego Unii Europejskiej zakłozono trzy priorytety dotyczące:

- zrównoważonego rozwoju;

- inteligentnego wzrostu;

- włączenia społecznego.

Rolnictwo ma odegrać istotną rolę w realizacji tych priorytetów. W dyskusji nad pożądanym kształtem europejskiej polityki rolnej panuje konsensus co do konieczności wspierania zrównoważonego rozwoju.

Jednocześnie w obliczu silnego wzrostu globalnego popytu na żywność, towarzyszącemu rosnącej liczbie ludności na świecie, pojawia się presja na konieczność zwiększenia wielkości produkcji.

Wzrost podaży w sytuacji kurczących się zasobów naturalnych (zwłaszcza wody) i ograniczonych czynników produkcji (zwłaszcza ziemi) może mieć miejsce za sprawą zwiększenia efektywności gospodarowania. Sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego wzrostu w gospodarce Unii Europejskiej, w tym także w rolnictwie, ma być innowacyjność.

Skuteczne wdrażanie wyników (efektów) badań naukowych, a także innowacyjnych technologii, wymaga budowy systemu identyfikacji problemów, ich rozwiązań oraz sprawnego sytemu przekazywania informacji do potencjalnych interesariuszy. Wymaga to również odbudowania partnerskiej platformy współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami sfery badawczej, doradczej (konsultingowej) i produkcyjnej obejmującej wytwórców surowców,  rolników oraz sferę przetwórstwa a także operatorów rynku.

Zgodnie z zapisami w PROW 2014-2020, SIR (Krajowa Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich), jako podsieć w ramach KSOW, oparta będzie na strukturze publicznego systemu doradztwa rolniczego oraz jednostkach badawczych i uczelniach wyższych związanych z rolnictwem. SIR, podobnie jak KSOW ma charakter otwarty.

Wobec powyższego w działanie SIR mogą i powinny włączyć się inne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2014 - 2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata  2014-2020:
 

1.  Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich – możliwość zgłoszenia mają tylko partnerzy

Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Budżet działania: 50 000 EURO.

2.  Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą - możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne. Budżet działania:  300 000 EURO.

3.  Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne. Budżet działania:  250 000 EURO.

 

Jednocześnie informujemy, iż plan operacyjny 2014-2015 obejmować będzie także operacje z zakresu następujących działań:

1.  Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) – możliwość zgłoszenia mają Instytucja Zarządzająca i jednostka centralna KSOW.

Budżet działania: 50 000 EURO.

2.  Plan komunikacyjny – możliwość zgłoszenia mają podmioty wdrażające PROW 2014-2020 i Instytucja Zarządzająca.

Budżet działania:  532 706 EURO.

Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego jednostki centralnej/jednostki regionalnej/SIR muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 2014-2020 oraz realizować jeden lub więcej priorytetów PROW 2014-2020.

Cele i priorytety KSOW zostały opisane w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Limit środków finansowych określa wartość alokacji dostępnej w danym działaniu w dniu ogłoszenia konkursu i może ulec zmianie.

Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego. Wówczas o ujęciu operacji w dwuletnim planie operacyjnym 2014 – 2015 decydować będzie kolejność wpływu propozycji operacji.

Ocenie podlegać będą następujące kwestie:

•      czy podmiot jest uprawniony do zgłoszenia operacji?

       UWAGA!!! Wniosek może zostać skutecznie złożony wyłącznie przez podmiot posiadający status partnera KSOW. Negatywna ocena tego punktu skutkować będzie  odrzuceniem wniosku. Aby uzyskać status partnera KSOW należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

      UWAGA!!! Wniosek dotyczący propozycji operacji w zakresie SIR może zostać skutecznie złożony wyłącznie przez podmiot posiadający status partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Aby uzyskać status partnera SIR należy wypełnić i podpisać formularz porozumienia o współpracy oraz dostarczyć w dwóch egzemplarzachnajpóźniej w dniu złożenia propozycji operacji (potencjalni partnerzy SIR o zasięgu działania ogólnokrajowym np. instytuty naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, zawierają porozumienie z CDR, potencjalni partnerzyo zasięgu działania wojewódzkim/lokalnym zawierają porozumienie z właściwym miejscowo WODR).

•      czy cele operacji realizują cele KSOW?

•      czy cele operacji realizują priorytety PROW 2014-2020?

•      czy operacja jest zgodna z działaniem KSOW w ramach którego została złożona?

•      czy istnieje realna możliwość zakończenia realizacji operacji do dnia 30 listopada 2015 roku?

•      wartość merytoryczna operacji, w tym w szczególności: uzasadnienie realizacji operacji, wybór grupy docelowej oraz racjonalność budżetu.

Rozliczenie operacji musi nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia realizacji operacji, z zastrzeżeniem że ostateczny termin rozliczenia operacji  nie może przekroczyć 15 grudnia 2015 r. Rozliczenia dokonane po 15 grudnia 2015 roku nie będą podlegały refundacji.
Umowy z Wnioskodawcami na realizację operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane w pierwszej połowie października 2015 r.

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

Zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów dla dwuletniego planu operacyjnego 2014-2015:

- Przy wyborze wykonawców/podwykonawców na potrzeby realizacji operacji należy  stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

- W celu zachowania ww. zasad należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych.

-  W przypadku podmiotów które nie są zobowiązane do stosowania trybów przewidzianych w ww. ustawie, a także w przypadku operacji o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro (dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających stosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wyłanianiu wykonawców/ podwykonawców.

Wzór formularza zapytania ofertowego - pobierz wraz z wytycznymi - pobierz

Termin składania wnioskó: 25 sierpnia 2015 roku.

Miejsce składania wniosków dla partnerów ogólnokrajowych KSOW - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (jednostka centralna KSOW), ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 533, w godz. 9.00 – 15.00.

Miejsce składania wniosków dla regionalnych partnerów KSOW - jednostki regionalne KSOW.

Miejsce składania wniosków dla partnerów SIR

•   Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowi, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, pokój 126 (sekretariat), w godz. 8:00-15:00 (dla partnerów o ogólnokrajowym zasięgu działania) - z dopiskiem na kopercie "plan operacyjny SIR 2014-2015";

•  w przypadku Małopolski w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w godz. 8:00-15:00 w sekretariacie.

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do jednostki centralnej / jednostki regionalnej / CDR / WODR. Wnioski muszą zostać dostarczone do właściwego miejsca ich składania w przekrzekraczalnym terminie 25 sierpnia 2015 r.

Wnioski muszą zostać dostarczone do właściwego miejsca ich składania w nieprzekraczalnym terminie 25 sierpnia 2015 roku.

Osoba do kontaktu: Jan Boczkowski tel. 12 285-21-13; sekretariatatmodr [dot] pl.

UWAGA!
Informujemy, iż propozycje operacji do następnego planu operacyjnego (2016 – 2017)  będą zbierane jeszcze w bieżącym roku, a ich realizacja przewidziana jest  od I kwartału 2016 r.

informacja z dn. 11.08.2015 r.