Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

Pozarolnicza działalność gospodarcza  jest to - w rozumieniu ustawy - pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem:                                                                                                                                       

 1. wspólników spółek prawa handlowego  (np. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.),                                                                                                      
 2. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu. Dotyczy to konkretnych grup  zawodów wymienionych  w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych:  lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy  oraz nauczycieli udzielających lekcji na godziny, jeżeli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz firm (osób prawnych i fizycznych). Ponadto ubezpieczona w KRUS może być także osoba świadcząca usługi na rzecz osób fizycznych, ale tylko wtedy, gdy jest ona prowadzona dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także: wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu, a także zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lubdomownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub prowadzi dział specjalny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,                                        
 2. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu. Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS.
 3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,                                                        
 4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,                                                                                                                                            
 5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wysokość rocznej kwoty granicznej na rok podatkowy 2020 wynosi 3540 zł. 

Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota  należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Jeśli kwota tego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną", a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie/ w jednostce KRUS,  chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu. Obowiązkiem osoby ubezpieczonej jest również zgłoszenie w ciągu 14 dni  faktu zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Prawo do pozostania w KRUS mają osoby, które nawiążą współpracę przy prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Powyższe nie dotyczy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rolnik lub domownik prowadzący firmę jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Składki na to ubezpieczenie opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału. Ponadto, jeżeli rolnik prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą i zatrudnia pomocników do pracy przy zbiorach na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, ma obowiązek zgłoszenia ich  do ubezpieczenia w KRUS.

Zgodnie z ogólnymi zasadami przedsiębiorcy prowadzącemu  działalność przysługuje możliwość bezpośredniego odliczenia od dochodu składek opłaconych z tytułu ubezpieczenia społecznego lub uwzględnienia tych składek w kosztach działalności. Jednak  w przypadku rolników opłacających składki KRUS opłacone składki ubezpieczenia w całości nie pomniejszą dochodu, czyli też nie zostaną zaliczone do kosztów. Jedynie ich część, a dokładnie mówiąc kwota, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności będzie mogła obniżyć dochód lub zostać uznana jako koszt. Tylko bowiem ta część spełnia podstawowy warunek uznania za koszt jakim jest związek z prowadzoną działalnością. Podstawową składkę KRUS rolnik płaci bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą czy jej nie prowadzi.  Nie można więc uznać, że ma ona bezpośredni związek z przychodem z prowadzonej dodatkowo firmy.

Danuta Leśnik, dn. 24.06.2020 r.

 źródło:

www.krus.gov.pl

www.biznes.gov.pl